Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/07/2018
Spisová značka:21 Nd 336/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:21.ND.336.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 1 a 3 o. s. ř.
§ 105 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

21 Nd 336/2018-20USNESENÍ

Nejvyšší soud Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Pavla Malého v exekuční věci oprávněného města Rakovník se sídlem městského úřadu v Rakovníku, Husovo náměstí č. 27, IČO 00244309, zastoupeného Mgr. Lukášem Zscherpem, advokátem se sídlem v Plzni, Lochotínská č. 1108/18, proti povinnému C. P. Z., nar. XY, naposled bytem XY, pro 5.400,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2555/2018, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2555/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň - město, podal dne 31. 8. 2018 u Okresního soudu v Rakovníku spolu s exekučním návrhem oprávněného ze dne 31. 8. 2018 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného ve smyslu zákona č. 120/2001 Sb. pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 5.400,- Kč s příslušenstvím podle pravomocných a vykonatelných exekučních titulů – platebních výměrů vydaných Městským úřadem v Rakovníku dne 25. 9. 2014, č. j. MURA/47559/2014, a dne 22. 5. 2017, č. j. MURA/27954/2017.

Okresní soud v Rakovníku usnesením ze dne 14. 9. 2018, č. j. 24 EXE 2555/2018-15, vyslovil svoji místní nepříslušnost k projednání věci a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Vycházel ze zjištění, že povinný je státním příslušníkem Italské republiky a že naposled byl registrován k pobytu na území České republiky od 1. 6. 2010 do 31. 12. 2010 na adrese „XY“. S odkazem na ustanovení § 45 odst. 2 a § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, a ustanovení § 105 odst. 1 a § 11 odst. 3 o. s. ř., dospěl k závěru, že v dané věci podmínky místní příslušnosti nelze zjistit a že je proto třeba věc předložit Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o tom, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Rakovníku (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku, kde byl povinný na území České republiky naposled registrován k pobytu (od 1. 6. 2010 do 31. 12. 2010) a u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. 11. 2018


JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu