Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/07/2019
Spisová značka:11 Tcu 16/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:11.TCU.16.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:D

11 Tcu 16/2019-21

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 7. 2. 2019 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky P. A., nar. XY, rozsudkem Zemského soudu Korneuburg, Rakouská republika, ze dne 9. 3. 2015, sp. zn. 601 Hv 1/2015w, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.


O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Zemského soudu Korneuburg, Rakouská republika, ze dne 9. 3. 2015, sp. zn. 601 Hv 1/2015w, který nabyl právní moci 20. 5. 2015, byl P. A., uznán vinným trestným činem závažné krádeže, zčásti vloupáním za účelem obživy, podle rakouského trestního zákona, a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 21 (dvaceti jedna) měsíců.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu odsouzený P. A., společně s M. S., v úmyslu zajistit si trestnou činností – krádežemi, pravidelný zdroj příjmů, v době od 10. 1. do 11. 1. 2015, odcizili, zčásti vloupáním, ke škodě níže uvedených poškozených věci v celkové hodnotě přesahující 3.000 euro, a to:

1. ve W., Ch. P., 20 lahví vína v hodnotě 100 euro, 6 lahví sektu v hodnotě 42 euro, motorovou pilu Husqvarna, v zůstatkové hodnotě minimálně 440 euro a 5-ti litrový kanystr benzínu v hodnotě 5 euro,

2. v B. P., G. S. zahradní drtič Bosch a vysokotlaký čistič Kӓrcher, v celkové zůstatkové hodnotě minimálně 399 euro,

3. v K., M. S., mini-skateboard, Scooter Crane, dětský kočárek McLaren a dámský bicykl KTM v bílé barvě, v celkové zůstatkové hodnotě minimálně 976 euro,

4. v B., F. K., bicykl XY, v zůstatkové hodnotě minimálně 312 euro, tak, že vypáčili zámek jízdního kola,

5. v K., M. S., bicykl KTM Crossbike X-Ray, v hodnotě minimálně 436,76 euro;

6. v K., B. W., horské černobílé kolo Kilimanjaro a motorovou pilu Royal, v celkové hodnotě minimálně 320 euro,

7. na blíže nezjištěných místech a blíže nezjištěným poškozeným jízdní kolo F. Moser Classe s červeným lakem a příklepovou vrtačku Bosch.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený P. A. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestného činu krádeže podle § 205 tr. zákoníku ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený P. A. se pro svůj majetkový prospěch podílel na jednání, kterým byla způsobena škoda na cizím majetku. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována zejména tím, že se této dopustil s další osobou, jakož i způsobem jejího provedení. Z opisu Rejstříku trestů rovněž vyplývá, že byl již v minulosti odsouzen pro úmyslnou trestnou činnost spáchanou v České republice. Pokud jde o druh uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl uložen nezanedbatelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení P. A. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. 2. 2019


JUDr. Antonín Draštík
předseda senátu