Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/23/2019
Spisová značka:33 Nd 460/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:33.ND.460.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

33 Nd 460/2018-17USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Václava Dudy ve věci oprávněné České republiky – Okresní soud v Třebíči, se sídlem v Třebíči, Bráfova 502, identifikační číslo osoby 000 25 143, proti povinnému V. M., bytem XY, o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 19 EXE 2170/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 19 EXE 2170/2018 projedná a rozhodne Okresní soud Brno - venkov.


O d ů v o d n ě n í :

Exekutor požádal dne 21. 10. 2018 Okresní soud Brno - venkov o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Okresní soud Brno - venkov usnesením ze dne 27. 11. 2018, č. j. 19 EXE 2170/2018-13, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc předkládá k rozhodnutí Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.��). Dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť z výpisu registru obyvatel bylo zjištěno, že povinný nemá v České republice trvalý pobyt ani pobyt cizince. Soudu není známo, kde se nachází majetek povinného.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Místně příslušným exekučním soudem je podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z obsahu spisu vyplývá, že v současné době není známo ani místo pobytu povinného, ani místo, kde má majetek. Ve fázi řízení před nařízením exekuce, kdy způsob jejího provedení dosud nebyl stanoven, není možné prozatím dovodit, zda povinný, který nemá bydliště na území České republiky, má majetek nacházející se na území České republiky, jenž by podléhal exekuci (existenci exekucí postižitelného majetku exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora nezjišťuje - srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013).

Povinný je občanem Slovenské republiky a z registru obyvatel se nepodává žádný údaj o místě jeho minulého ani současného pobytu na území České republiky.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2013, sp. zn. 26 Nd 119/2013, popř. ze dne 14. 5. 2013, sp. zn. 30 Nd 137/2013).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. 1. 2019


JUDr. Ivana Zlatohlávková
předsedkyně senátu