Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/06/2019
Spisová značka:20 Cdo 1577/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.1577.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

20 Cdo 1577/2019-82USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné ČR – Okresní soud Plzeň-jih, se sídlem v Plzni, ul. E. Beneše č. 1127/1, identifikační číslo osoby 00024767, proti povinnému J. K., narozenému dne XY, bytem XY, za účasti manželky povinného A. K., narozené XY, bytem XY, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 27 EXE 1056/2013, o dovolání manželky povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18. února 2015, č. j. 12 Co 487/2014-44, t a k t o:


Dovolací řízení se zastavuje.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 18. února 2015, č. j. 12 Co 487/2014-44, potvrdil usnesení Okresního soudu v Klatovech ze dne 9. dubna 2014, č. j. 27 EXE 1056/2013-22, kterým zamítl návrh manželky povinného na částečné zastavení exekuce.

Nejvyšší soud řízení o dovolání manželky povinného proti výše uvedenému usnesení, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) zastavil, neboť dovolatelka vzala podáním ze dne 8. dubna 2019 své dovolání zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. 5. 2019


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu