Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/12/2019
Spisová značka:26 Nd 225/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.ND.225.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 52 odst. 1 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E

26 Nd 225/2018-28USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněné BNP Paribas Personal Finance, se sídlem v Paříži, 1 boulevard Haussmann, Francie, jednající prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, se sídlem v Praze 5, Karla Engliše 3208/5 IČO 03814742, zastoupené JUDr. Michaelou Fuchsovou, Ph.D, advokátkou se sídlem v Praze 1, Voršilská 130/10, proti povinnému D. K., narozenému XY, naposledy bytem XY, pro 48.450,51 Kč s příslušenstvím, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 73 EXE 920/2018, o určení místní příslušnosti, t a k t o : Věc vedenou u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 73 EXE 920/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Ústí nad Labem.
O d ů v o d n ě n í :
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem v Přerově, Komenského 38, požádal Okresní soud v Ústí nad Labem o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 48.450,51 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 1. 6. 2018, č. j. 73 EXE 920/2018-21, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť na území České republiky nezjistil v době podání návrhu místo pobytu povinného, který je státním příslušníkem Slovenské republiky.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů - dále „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Povinný nemá v České republice místo pobytu a v České republice nebyl doposud ani zjištěn žádný jeho majetek (exekuční soud před pověřením exekutora provedením exekuce existenci majetku povinného nezjišťuje – viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nelze tak zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu).

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Ústí nad Labem, u něhož bylo řízení zahájeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 2. 2019


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu