Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/26/2019
Spisová značka:33 Nd 55/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:33.ND.55.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Exekuce
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 1, 3 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E

33 Nd 55/2019-21USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci oprávněné Fakultní nemocnice v Motole se sídlem v Praze 5 - Motol, V Úvalu 84/1, zastoupené JUDr. Petrem Balcarem, advokátem se sídlem v Praze 1, Panská 895/6, proti povinné H. G., bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 206 EXE 8882/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 206 EXE 8882/2018 projedná a rozhodne Okresní soud Praha - západ.


O d ů v o d n ě n í

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor Exekutorského úřadu Litoměřice, se sídlem v Litoměřicích, Masarykova 679/33, podal 28. 11. 2018 Okresnímu soudu Praha - západ žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky podle exekučního titulu - rozsudku ze dne 28. 3. 2013, č.j. 10 EC 48/2011-51, který vydal Okresní soud Praha - západ.

Okresní soud Praha - západ usnesením ze dne 27. 12. 2018, č.j. 206 EXE 8882/2018-16, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), předložil Nejvyššímu soudu k určení, který okresní soud věc projedná a rozhodne.

Při zjišťování pobytu povinné soud zjistil, že jde o státní příslušnici Slovenské republiky, která měla na území České republiky do 21. 7. 2009 povolen přechodný pobyt za účelem zaměstnání. Její poslední známá adresa je v XY. V současné době není v Cizineckém informačním systému evidována.

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince; není-li tomu tak, je místně příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek (srov. § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Podle usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013, „[s]kutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.“ Zjišťování existence majetku povinného exekučním soudem ještě před nařízením exekuce a pověřením exekutora by podle názoru velkého senátu odporovalo cíli exekučního řízení.

S ohledem na výše uvedené proto Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Praha - západ, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. 2. 2019


JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu