Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/29/2018
Spisová značka:11 Tcu 66/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:11.TCU.66.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:D

11 Tcu 66/2018-18USNESENÍ


Nejvyšší soud projednal dne 29. 11. 2018 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky S. W., roz. J. B., nar. XY, podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení S. W. rozsudkem Okresního soudu Malacky ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 1T/89/2016, kterým byl a kterým byl odsouzen podle § 219 odst. 1 s použitím § 36 písm. l), § 37 písm. h), písm. m), § 38 odst. 4 slovenského tr. zákona, s poukazem na § 41 odst. 1, odst. 3 slovenského tr. zákona ke společnému úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let a 4 (čtyř) měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.
O d ů v o d n ě n í :


1. Rozsudkem Okresního soudu Malacky ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 1T/89/2016, který nabyl právní moci dne 21. 2. 2018, byl obv. S. W., roz. J. B., uznán vinným ze spáchání dvou výše uvedených přečinů. V důsledku toho byl podle § 219 odst. 1 s použitím § 36 písm. l), § 37 písm. h), písm. m), § 38 odst. 4 a s poukazem na § 41 odst. 1, odst. 3 slovenského tr. zákona odsouzen ke společnému úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let a 4 (čtyř) měsíců.

2. Podle skutkových zjištění je obv. S. W. vinen tím, že: 1. dne 25. 6. 2015 mezi 7,00 a 11,00 hod. odcizil z volně přístupné šatny nacházející se v sídle společnosti AGRO Hosťovce, s.r.o. se sídlem Hosťovce 1, IČO: 34106421, černou tašku na doklady, ve které se nacházela kožená peněženka zn. Dunlop a v ní platební karta k účtu č. XY, vedená u Všeobecné úvěrové banky, občanský průkaz, řidičský průkaz, strojnický průkaz, karta řidiče do práce, kartička pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny, doklad o absolvování školení řidičů, doklad o vykonání psychotestů, záznam o školení k získání strojnického průkazu z minulého roku, záznam o svářečské zkoušce – všechny doklady byly vedeny na jméno poškozeného J. M., přičemž prostřednictvím dané platební karty obviněný uskutečnil čtyři výběry z bankomatu Slovenské spořitelny, nacházejícího se v Obchodním domě T. na ul. H. ve Z. M. od 11,20 hod. do 11,29 hod. v částce 480 EUR, čímž poškozenému J. M. vznikla celková škoda ve výši 480 EUR, 2. dne 20. 7. 2015 okolo 10,00 hod. z Wellness centra v budově spol. Agropartner s.r.o. v P. P. odcizil z dámské kabelky peněženku, ve které byl občanský průkaz, řidičský průkaz, karta pojištěnce – všechno na jméno I. F., dále 80 EUR v hotovosti, 4 ks stravenek v hodnotě 3,50 EUR a bankomatová karta Poštovní banky k účtu č. XY, přičemž následně tohoto dne mezi 10,44 a 10,47 hod. v bankomatu OTP Banky č. XY v S. použil odcizenou platební kartu a postupně z ní vybral finanční částky 300 EUR, 150 EUR, 150 EUR, 50 EUR, 20 EUR, čímž poškozené I. F. způsobil škodu v celkové výši 764 EUR, 3. dne 12. 8. 2015 okolo 10,00 hod. v obci D. N. V., okres P., v areálu bývalého družstva odcizil z odstaveného, nezamknutého dodávkového vozidla zn. Fiat Ducato, po otevření neuzamknutých dveří spolujezdce z přihrádky mezi sedadlem řidiče a spolujezdce, 1 ks černé peněženky s osobními doklady a hotovostí ve výši 900 EUR, čímž způsobil vlastníkovi věcí a hotovosti Z. L., nar. XY, trvale bytem XY, škodu ve výši 904 EUR, 4. dne 24. 8. 2015 okolo 10,00 hod. z kanceláře v I. poschodí firmy DIA s.r.o. se sídlem na ul. B. v Ž. odcizil pouzdro černé barvy zn. Victoria v hodnotě 120 EUR s finanční hotovostí 2600 HKD – hongkongský denár (297 EUR), 2100 CNY – čínský juan (292 EUR), 17.000 INR – indické rupie (229 EUR) a 30 singapurských dolarů spolu s hongkongským občanským průkazem č. XY a indickou OCI CARD na jméno S. S., dvě bankomatové karty FIO banky a tři bankomatové karty Tatra banky a tohoto dne v 10,30 hod. se bez vědomí a souhlasu majitele pomocí bankomatových karet FIO banky vedených k bankovním účtům č. XY a č. XY pokusil o neoprávněný výběr finanční hotovosti z bankomatu VÚB banky na ul. P. v Ž. a mezi 11,15 a 11,27 hod. se pokusil o další neoprávněný výběr finanční hotovosti v P., k čemuž však nedošlo, čímž S. S., nar. XY, bytem XY, způsobil škodu ve výši 838 EUR.

3. Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-643/2018-MOT-T/5 ze dne 24. 10. 2018 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 26. 10. 2018.

4. Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

5. Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený S. W., roz. J. B., je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu EU a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle právních předpisů České republiky (trestný čin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 tr. zákoníku, trestný čin krádeže § 205 tr. zákoníku). Závažnost trestné činnosti spočívá v tom, že se S. W. v průběhu měsíce června, července a srpna 2015 opakovaně dopouštěl krádeží příručních tašek s doklady a peněženkami, ze kterých vytahoval platební karty a následně z nich vybíral (nebo se pokusil vybrat) výše uvedené finanční částky, čímž poškozeným způsobil škodu v celkové výši 2.986 EUR.

6. Protože jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení obv. S. W. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. 11. 2018