Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/17/2019
Spisová značka:25 Nd 141/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.ND.141.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E

25 Nd 141/2019-23USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudkyň JUDr. Hany Tiché a JUDr. Ivy Suneghové v právní věci oprávněné: HELP FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ve Skalici 1393, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 26440334, zastoupená Mgr. Zdeňkem Kučerou, advokátem se sídlem Bělohorská 238/85, 169 00 Praha 6, proti povinné: A. S., narozená XY, naposledy bytem XY, o pověření provedením exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 135/2019, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 135/2019 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.
Odůvodnění:

U Obvodního soudu pro Prahu 5 je pod sp. zn. 66 EXE 135/2019 vedeno řízení, v němž soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem exekutorského úřadu v Přerově, požádal o pověření provedením exekuce k vymožení pohledávky oprávněné podle vykonatelného rozhodčího nálezu ze dne 5. 10. 2018, sp. zn. HE 0415/2018. V průběhu řízení vyšlo najevo, že povinná je občankou Ruské federace, na území České republiky měla povolen dlouhodobý pobyt za účelem podnikání do 21. 10. 2015, její žádosti o prodloužení pobytu nebylo vyhověno. V současné době nemá povinná na území České republiky podle evidencí cizineckého informačního systému základních registrů evidován trvalý ani jiný pobyt. Případný majetek povinné na území České republiky nebyl před pověřením soudního exekutora zjišťován, aby nedošlo ke zmaření účelu exekučního řízení.

Obvodní soud pro Prahu 5 proto usnesením ze dne 14. 2. 2019, č. j. 66 EXE 135/2019-20, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena dle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, které bylo publikováno pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikované pod č. 43/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

V daném případě je zřejmé, že nelze určit soud povinné ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinná podle obsahu spisu nemá místo trvalého pobytu ani pobytu cizince na území České republiky a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí. Nejvyšší soud proto s přihlédnutím k zásadě rychlosti a ekonomie řízení a na základě dosud zjištěných skutečností určil jako místně příslušný exekuční soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož byl podán návrh na pověření provedením exekuce a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 17. dubna 2019

JUDr. Robert Waltr
předseda senátu