Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/24/2018
Spisová značka:24 Nd 284/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:24.ND.284.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E

24 Nd 284/2018-19USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Vítězslavy Pekárkové, v exekuční věci oprávněné Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem v Praze, náměstí Junkových č. 2808/2, IČO 25788001, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze, Na Florenci č. 2116/15, proti povinné S. H., pro 5 191,72 Kč a náklady exekučního řízení, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 206 EXE 6978/2018, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 206 EXE 6978/2018, projedná a rozhodne Okresní soud Praha-západ.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubiš podal u Okresního soudu Praha-západ žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné, a to na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 12. 3. 2018 č. j. ČTÚ-57 838/2017-363/V. vyř - KnM.

Okresní soud Praha-západ usnesením ze dne 20. 8. 2018, č. j. 206 EXE 6978/2016-16, vyslovil svoji místní nepříslušnost a předložil věc podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního ř��du (dále jen „o. s. ř.“) Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu, protože nelze zjistit podmínky místní příslušnosti, když povinná na území České republiky nemá nahlášen trvalý pobyt ani jiný druh pobytového oprávnění a zároveň není ani známo, kde se nachází majetek povinné.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2013, vyložil, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vychází najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Ve fázi řízení před nařízením exekuce, kdy způsob jejího provedení dosud nebyl stanoven, není možné prozatím dovodit, zda povinná, která nemá známé bydliště na území České republiky, zde má majetek, jenž by podléhal exekuci. Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. proto určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti.

Protože jsou splněny předpoklady uvedené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., při určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Praha-západ, u něhož bylo řízení zahájeno.


Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 10. 2018


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu