Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/26/2019
Spisová značka:25 Nd 84/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.ND.84.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

25 Nd 84/2019-20USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Ivy Suneghové a JUDr. Hany Tiché v právní věci oprávněné: Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Praha 5, IČO 25788001, zastoupená Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, proti povinnému: I. S., narozený XY, bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 2951/2018, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:


Věc, vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 2951/2018, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

U Obvodního soudu pro Prahu 5 je pod sp. zn. 66 EXE 2951/2018 vedeno řízení, v němž soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, se sídlem exekutorského úřadu v Zábřehu, požádal o pověření provedením exekuce k vymožení pohledávky oprávněné. V průběhu řízení vyšlo najevo, že povinný je XY státním občanem a v České republice v současné době není hlášen k pobytu cizince, naposledy byl od 24. 4. 2017 do 31. 3. 2018 hlášen k pobytu cizince na adrese XY. V exekučním návrhu byla jako adresa bydliště uvedena adresa XY, případný majetek povinného na území České republiky však nebyl před pověřením soudního exekutora zjišťován, aby nedošlo ke zmaření účelu exekučního ř��zení.

Obvodní soud pro Prahu 5 proto usnesením ze dne 16. 1. 2019, č. j. 66 EXE 2951/2018-16, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo.
Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, které bylo publikováno pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného
a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikované pod č. 43/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě rychlosti a ekonomie řízení podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil jako místně příslušný exekuční soud, u něhož navrhovaný soudní exekutor podal žádost o pověření provedením exekuce a který již provedl prvotní úkony ve věci.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 26. 3. 2019


JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu