Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/28/2019
Spisová značka:30 Cdo 143/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.143.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

30 Cdo 143/2019-170


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobkyně L. M., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Hanou Kordovou Marvanovou, advokátkou, se sídlem v Praze 7, Nad Královskou oborou 41, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 251 018 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 260/2014, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 6. 2018, č. j. 91 Co 147/2018-149, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací dovoláním napadeným rozsudkem potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 8. 9. 2017, č. j. 23 C 260/2014-91, ve výroku I, jímž byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 10 811 Kč s tam specifikovaným příslušenstvím (výrok I), ve výroku II jej změnil tak, že žalované uložil povinnost zaplatit žalobkyni 38 062,50 Kč s tam specifikovaným příslušenstvím, jinak je (co do zamítnutí částky 202 144,50 Kč s příslušenstvím a úroku z prodlení z částky 48 873,50 Kč za den 3. 7. 2014) potvrdil (výrok II) a rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení vedeného před soudy obou stupňů 31 200 Kč (výrok III).

Žalobkyně napadla předmětný rozsudek dovoláním, které následně vzala zcela zpět podáním ze dne 17. 12. 2018 a ze dne 17. 1. 2019.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Nejvyšší soud přihlédl ke zpětvzetí dovolání a dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. 2. 2019
Mgr. Vít Bičák
předseda senátu