Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/28/2019
Spisová značka:33 Cdo 277/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:33.CDO.277.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:
Dotčené předpisy:§ 241 odst. 1 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

33 Cdo 277/2019-517USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobkyně Explicit, s. r. o. se sídlem v Ostřetíně 204, identifikační číslo 28815513, proti žalované Z. E., bytem XY, zastoupené Mgr. Marianem Pavlovem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Malé náměstí 125, o zaplacení 370.259,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 110 C 76/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 12. 2017, č. j. 47 Co 259/2015-437, ve znění opravného usnesení ze dne 29. 1. 2018, č. j. 47 Co 259/2015-451, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podala dovolání proti shora uvedenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové.

Podle § 241 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II. bod 1, 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen „o. s. ř.“) není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.].

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Žalobkyni, která nebyla při podání dovolání zastoupena advokátem, soud prvního stupně vyzval usnesením ze dne 23. 4. 2018, č. j. 110 C 76/2009-459, které jí bylo doručeno dne 6. 5. 2018, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doložila, že za ni jedná osoba uvedená v § 21 nebo § 21a nebo § 21b o. s. ř., která má právnické vzdělání, nebo aby si v téže lhůtě pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání s tím, že nebude-li nedostatek povinného zastoupení advokátem v dovolacím řízení odstraněn, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesením ze dne 13. 7. 2018, č. j. 110 C 76/2009-501, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 11. 2018, č. j. 47 Co 172/2018-511, byla žádost žalobkyně o ustanovení zástupce z řad advokátů zamítnuta. Žalobkyně nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení dosud neodstranila.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání ve smyslu § 241b odst. 2 věta před středníkem a § 104 odst. 1, 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. 2. 2019


JUDr. Václav Duda
předseda senátu