Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/30/2019
Spisová značka:30 Cdo 1368/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1368.2019.2
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

30 Cdo 1368/2019-69USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce I. M., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice, o náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 80 C 351/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 5. 2017, č. j. 11 Co 159/2017-24, takto:


Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací potvrdil usnesení ze dne 18. 4. 2017, sp. zn. 80 C 351/2016-13, kterým Okresní soud v Ostravě jako soud prvního stupně odmítl podání žalobce, došlé soudu dne 28. 11. 2016.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, při němž nebyl zastoupen. Současně s podáním dovolání žalobce požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Usnesením ze dne 10. 11. 2017, č. j. 80 C 351/2016-38, soud prvního stupně návrh žalobce na ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítl, přičemž žalobcem podané odvolání proti tomuto usnesení odmítl pro opožd��nost usnesením ze dne 13. 2. 2018, č. j. 80 C 351/2016-45.

V návaznosti na to soud prvního stupně usnesením ze dne 12. 6. 2018, č. j. 80 C 351/2016-50, žalobce vyzval, aby ve lhůtě třiceti dní odstranil nedostatek povinného zastoupení. Žalobce však vytknutý nedostatek v uvedené lhůtě neodstranil, přestože byl soudem prvního stupně poučen, že v takovém případě Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. čl. II a čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. 4. 2019


JUDr. Bohumil Dvořák
předseda senátu