Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/24/2019
Spisová značka:30 Cdo 1506/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1506.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
05/02/2019
I.ÚS 483/19
JUDr. Tomáš Lichovník
odmítnuto
05/14/2019

30 Cdo 1506/2018-148USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce K. P. T., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Ing. Janem Boučkem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Opatovická 1659/4, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 34 C 248/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 3. 2018, č. j. 17 Co 91/2018-139, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Žalobce podal dne 28. 3. 2018 dovolání proti v záhlaví uvedenému usnesení odvolacího soudu. Podle § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SOP“): „Zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může odvolací soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem.“

Žalobce byl vyzván k úhradě soudního poplatku usnesením Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2018, č. j. 30 Cdo 1506/2018-146. Lhůta k zaplacení soudního poplatku za dovolání žalobci marně uplynula dne 31. 12. 2018.

Dovolací soud řízení o dovolání podatele podle ustanovení § 9 odst. 2 SOP zastavil, neboť podatel nezaplatil soudní poplatek za dovolání.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 1. 2019


Mgr. Vít Bičák
předseda senátu