Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/27/2018
Spisová značka:20 Nd 396/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.ND.396.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podjatost
Dotčené předpisy:§ 14 odst. 1 o. s. ř.
§ 14 odst. 4 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

20 Nd 396/2018-2428


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v právní věci žalobkyně PRAGUE ASSOCIATES (CYPRUS) LIMITED, se sídlem Amathounos 5, Limassol, Kyperská republika, registrační číslo 66059, proti žalovanému K. B., bytem XY, zastoupenému JUDr. Josefem Skácelem, advokátem se sídlem v Praze 2, Londýnská č. 674/55, za účasti Pekárny a cukrárny Klatovy, a. s., se sídlem v Klatovech, Za Tratí č. 602, identifikační číslo osoby 60197412, zastoupené JUDr. Josefem Skácelem, advokátem se sídlem v Praze 2, Londýnská č. 674/55, o vydání akcií, o žádosti na vyplacení jistoty, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 53 Cm 95/2005, o námitce podjatosti soudce Vrchního soudu v Praze, takto:

Soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Zdeněk Kovařík není vyloučen z projednání a rozhodnutí věcí vedených u tohoto soudu pod sp. zn. 5 Cmo 157-166/2018.


O d ů v o d n ě n í :

Vrchnímu soudu v Praze byla jako soudu odvolacímu k rozhodnutí předložena odvolání žalovaného a účastnice řízení Pekárny a cukrárny Klatovy, a. s. (dále též jen „účastnice“) proti usnesení Městského soudu v Praze, č. j. 53 Cm 95/2005-913, ve znění opravného usnesení, č. j. 53 Cm 95/2005-952, dále č. j. 53 Cm 95/2005-959, č. j. 53 Cm 95/2005-1325, č. j. 53 Cm 95/2005- 1372, č. j. 53 Cm 95/2005-1380, č. j. 53 Cm 95/2005- 1502, č. j. 53 Cm 95/2005-1928, č. j. 53 Cm 95/2005-2105, č. j. 53 Cm 95/2005-2124, a č. j. 53 Cm 95/2005-2132, všechna o vrácení jistot, složených k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy předběžnými opatřeními, žalobci. Žalovaný a účastnice se domáhají toho, aby odvolací soud napadená rozhodnutí změnil a aby soudu prvního stupně uložil složené jistoty vydat tomu, kdo se v jiném řízení proti žalobci domohl povinnosti nahradit mu škodu způsobenou předběžnými opatřeními.

Účastnice podáním ze dne 20. listopadu 2017 namítla podjatost soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Zdeňka Kovaříka z toho důvodu, že byl členem senátu, který rozhodoval o odvoláních účastnice proti předběžným opatřením nařízeným jí v řízení o vydání akcií vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 53 Cm 95/2005. Nesprávný závěr odvolacího soudu v těchto věcech (většina odvolání účastnice byla odmítnuta) mohl mít podle účastnice důležitý vliv na postup Městského soudu v Praze, pokud jde o vydávání jistot složených podle ustanovení § 75b odst. 1 o. s. ř. zpět žalobci. Tuto skutečnost považuje účastnice za důvod pochybnosti o nepodjatosti soudce JUDr. Zdeňka Kovaříka.

Vrchní soud v Praze předložil věc k rozhodnutí o námitce podjatosti podle ustanovení § 16 odst. 1 o. s. ř. Nejvyššímu soudu České republiky.

Soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Zdeněk Kovařík se vyjádřil tak, že k zúčastněným subjektům ani k jejich právním zástupcům nemá žádný vztah a o jejich existenci ví pouze z projednávaných věcí. Dále uvedl, že nemá zájem na výsledku řízení ani co se výplat složených jistot na předběžná opatření týká. Výhrady ohledně jeho podjatosti se zakládají na postupu a rozhodování v předcházejících věcech stejných účastníků.

Podle ustanovení § 15a odst. 1 věty první o. s. ř. účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout.

Z ustanovení § 14 o. s. ř. vyplývá, že soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti (odstavec 1). Důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (odstavec 4).

Podle ustanovení § 16 odst. 1 věty první o. s. ř. o tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě.

V předložené věci nebyly zjištěny žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Zdeňka Kovaříka. Uvedený soudce nemá k věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům - jak vyplývá z jeho vyjádření - z hlediska ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. žádný vztah, který by mohl představovat důvod k jeho vyloučení z projednávání a rozhodnutí věci, a takový vztah nelze dovodit ani z tvrzení účastnice.

Nejvyšší soud jako nadřízený soud (§ 16 odst. 1 o. s. ř.) proto rozhodl, že soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Zdeněk Kovařík není vyloučen z projednání a rozhodnutí věcí vedených u tohoto soudu pod sp. zn. 5 Cmo 157-166/2018.

Poučení:Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. 11. 2018

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu