Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/13/2019
Spisová značka:8 Td 7/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:8.TD.7.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Vyloučení soudce
Dotčené předpisy:§ 30 odst. 1 tr. ř.
§ 31 odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

8 Td 7/2019-9


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 13. 2. 2019 v řízení o dovoláních, která podali obvinění P. B., nar. XY, trvale bytem XY, adresa pro doručování XY, R. S., nar. XY, trvale bytem XY, E. Š., nar. XY, trvale bytem XY, R. M., nar. XY, trvale bytem XY, adresa pro doručování XY, M. B., nar. XY, trvale bytem XY, adresa pro doručování XY, K. K., nar. XY, trvale bytem XY, adresa pro doručování XY, L. P., nar. XY, trvale bytem XY, N. N., nar. XY, trvale bytem XY, a M. K., nar. XY, trvale bytem XY, proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 4. 2018, sp. zn. 4 To 46/2017, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 53 T 11/2013, o návrhu na vyloučení soudce t a k t o :

Podle § 30 odst. 3 tr. ř. je soudce JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení, a to v řízení o dovolání vedeném u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 7 Tdo 86/2019 v trestní věci Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 53 T 11/2013 (§ 31 odst. 1 věta třetí tr. ř.).
Odůvodnění:

1. Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 3. 2. 2017, č. j. 53 T 11/2013-16597, byli obvinění P. B., M. S., B. Č., R. S., P. J., E. Š., R. M., M. B., K. Š., K. K., L. U., O. J., L. P., N. N., M. K. a M. K. uznáni vinnými zločinem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku, popř. pomocí k tomuto zločinu podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku, a odsouzeni k trestům specifikovaným ve výroku tohoto rozsudku; součástí výroku rozsudku bylo i rozhodnutí o uložení zde konkretizovaného ochranného opatření – zabrání věci.

2. Odvolání obviněných P. B., M. S., B. Č., R. S., P. J., E. Š., R. M., M. B., K. Š., K. K., L. U., O. J., L. P., N. N., M. K., M. K. a státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, pobočky v Brně, podaných proti označenému rozsudku nalézacího soudu Vrchní soud v Olomouci projednal ve veřejném zasedání konaném ve dnech 23. až 25. 4. 2018. Rozsudkem ze dne 25. 4. 2018, č. j. 4 To 46/2017-17241, rozhodl tak, že z podnětu odvolání státního zástupce a obviněného P. J. podle § 258 odst. 1 písm. b), d), e), odst. 2 tr. ř. rozsudek soudu prvního stupně částečně zrušil, a to ohledně jmenovaného obviněného v celém rozsahu. Z podnětu odvolání státního zástupce a obviněných L. U., O. J., L. P., N. N., M. K. a M. K. podle § 258 odst. 1 písm. b), d), e), odst. 2 tr. ř. rozsudek soudu prvního stupně ohledně těchto obviněných částečně zrušil, a to ve výroku o trestu. Z podnětu odvolání obviněných P. B., M. S., B. Č., R. S., E. Š., R. M., M. B., K. Š. a K. K. podle § 258 odst. 1 písm. b), d), e), odst. 2 tr. ř. rozsudek soudu prvního stupně ohledně těchto obviněných částečně zrušil, a to v celém výroku o trestu. Za splnění podmínek § 259 odst. 3 tr. ř. znovu rozhodl o vině a trestu obviněného P. J. a o trestech zbývajících jmenovaných obviněných. V ostatních výrocích zůstal rozsudek soudu prvního stupně nezměněn.

3. Nejednalo se však o první rozhodnutí ve věci nalézacího i odvolacího soudu. První meritorní rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 6. 8. 2015, č. j. 53 T 11/2013-15575, byl usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 10. 2016, č. j. 4 To 31/2016-16167, podle § 258 odst. 1 písm. b), c), d), odst. 2 tr. ř. z podnětu odvolání obviněných P. B., M. S., B. Č., V. V., R. S., P. J. a jeho matky Z. J., obviněných E. Š., R. M., M. B., K. Š., K. K., L. U., O. J., L. P., N. N., M. K., M. K. a státního zástupce zrušen, a to v odsuzující části. Podle § 259 odst. 1 tr. ř. byla věc v rozsahu zrušení vrácena soudu prvního stupně.

4. Proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 4. 2018, č. j. 4 To 46/2017-17241, podali obvinění P. B., R. S., E. Š., R. M., M. B., K. K., L. P., N. N. a M. K. dovolání. Věc byla Nejvyššímu soudu, příslušnému k rozhodnutí o dovoláních, předložena dne 17. 1. 2019, v souladu s rozvrhem práce byla přidělena do senátu č. 7 a je vedena pod sp. zn. 7 Tdo 86/2019. V senátě č. 7, jehož členy jsou JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., JUDr. Josef Mazák a JUDr. Michal Mikláš, byla přidělena JUDr. Petru Angyalossy, Ph.D.

5. Soudce JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., předložil senátu č. 8 návrh na rozhodnutí o jeho vyloučení z vykonávání úkonů v trestním řízení, a to řízení o dovolání ve věci, která byla Nejvyššímu soudu předložena dne 17. 1. 2019 a byla přidělena do senátu č. 7. Návrh zdůvodnil odkazem na skutečnost, že se v této věci zúčastnil rozhodování u soudu nižšího stupně. Konkrétně uvedl, že řádný opravný prostředek proti prvnímu meritornímu rozhodnutí nalézacího soudu, a to rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. 8. 2015, č. j. 53 T 11/2013-15575, projednával Vrchní soud v Olomouci v neveřejném zasedání dne 25. 10. 2016 v senátě č. 4 ve složení JUDr. Stanislav Urbanec, JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., a JUDr. Renáta Sobalová. Usnesením tohoto soudu č. j. 4 To 31/2016-16167 byl napadený rozsudek soudu prvního stupně zrušen a věc byla tomuto soudu vrácena k novému projednání a rozhodnutí. Poněvadž se tedy zúčastnil rozhodování u soudu nižšího stupně, je ve smyslu § 30 odst. 3 tr. ř. vyloučen z rozhodování u soudu vyššího stupně, tj. nyní v řízení o dovolání.

6. Návrh na vyloučení z důvodu uvedeného v § 30 odst. 3 tr. ř. je důvodný.

7. Podle § 30 odst. 3 věty první tr. ř. z rozhodování u soudu vyššího stupně je vyloučen soudce nebo přísedící, který se zúčastnil rozhodování u soudu nižšího stupně, a naopak. O vyloučení z důvodů uvedených v § 30 rozhodne podle § 31 odst. 1 věty první tr. ř. orgán, kterého se tyto důvody týkají, a to i bez návrhu. Podle § 31 odst. 1 věty třetí tr. ř. o vyloučení soudce Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu. Tímto senátem je podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu (na dobu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019) ve znění od 1. 2. 2019 v konkrétním případě senát č. 8, který rozhoduje v agendě Td podle § 31 odst. 1 tr. ř. o vyloučení členů senátu č. 7.

8. Nejvyšší soud (jeho senát č. 8) shledal, že z protokolu o neveřejném zasedání Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 10. 2016 se podávají okolnosti, na něž poukazoval soudce JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., v návrhu na vyloučení z rozhodování u soudu vyššího stupně. Vyplývá z něj, že o již zmiňovaných odvoláních proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. 8. 2015, č. j. 53 T 11/2013-15575, rozhodoval senát Vrchního soudu v Olomouci ve složení JUDr. Stanislav Urbanec jako předseda senátu (a zpravodaj) a soudci JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., a Renáta Sobalová (na č. listu 16165 mylně uveden místo posledně jmenované opět JUDr. Stanislav Urbanec). Jelikož se soudce JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., zúčastnil rozhodování u soudu nižšího stupně, a třebaže se nejednalo rozhodnutí aktuálně přezkoumávané, jednalo se o rozhodování relevantní ve smyslu § 30 odst. 3 tr. ř., je z rozhodování u soudu vyššího stupně vyloučen.

9. Nejvyšší soud v senátě č. 8 proto rozhodl, že soudce JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., je vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení, a to v řízení o dovolání vedeném u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 7 Tdo 86/2019 v trestní věci Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 53 T 11/2013.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 13. 2. 2019