Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/28/2019
Spisová značka:29 Nd 441/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ND.441.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

29 Nd 441/2018-15

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v právní věci oprávněné Daymaha a. s., se sídlem v Praze 3, Husitská 344/63, PSČ 130 00, identifikační číslo osoby 05118751, zastoupené Mgr. Šimonou Maškovou, advokátkou, se sídlem v Praze 9, Boušova 792, PSČ 190 14, proti povinnému J. F., narozenému XY, bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2535/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2535/2018 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.


Odůvodnění:

Návrhem ze dne 27. září 2018 se oprávněná domáhá provedení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 129.992,48 Kč s příslušenstvím. Dne 25. října 2018 požádal soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad v Přerově, o pověření a nařízení exekuce Obvodní soud pro Prahu 5.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 6. listopadu 2018, č. j. 14 EXE 2535/2018-12, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti nelze zjistit.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud proto, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení (srov. závěry formulované v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Obvodní soud pro Prahu 5. Jde o soud, u něhož bylo řízení zahájeno a který vydal rovněž rozhodnutí (rozsudek ze dne 16. listopadu 2017, č. j. 5 C 184/2017-33), jež slouží jako exekuční titul.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 1. 2019
JUDr. Jiří Zavázal
předseda senátu