Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/21/2018
Spisová značka:26 Nd 357/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:26.ND.357.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

26 Nd 357/2018-18


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci oprávněného města Rakovníku, se sídlem v Rakovníku, Husovo náměstí 27, IČO 00244309, zastoupeného Mgr. Lukášem Zscherpem, advokátem se sídlem v Plzni, Lochotínská 1108/18, proti povinné E. A. S., narozené XY, bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2531/2018, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o.s.ř., t a k t o :


Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2531/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

O d ů v o d n ě n í :

Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek požádal Okresní soud v Rakovníku o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 5.400,- Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Rakovníku usnesením ze dne 17. září 2018, č. j. 24 EXE 2531/2018-14, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění od 30. září 2017 (dále jen „o.s.ř.“), Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť povinná není občanem České republiky, na území České republiky nemá povolen žádný druh pobytu, její poslední povolení k pobytu na území České republiky (na adrese XY) zaniklo dne 31. prosince 2010 a soudu není znám ani žádný její majetek nacházející se v jeho obvodu.

Podle § 11 odst. 3 o.s.ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Povinná nemá v České republice místo pobytu a nebyl zjištěn ani žádný její majetek v České republice (exekuční soud před pověřením exekutora provedením exekuce existenci majetku povinného nezjišťuje – viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nelze tak zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu).

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku, u něhož bylo řízení zahájeno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 11. 2018


JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu