Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/01/2019
Spisová značka:24 Nd 18/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.ND.18.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Exekuce
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E

24 Nd 18/2019-23


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Vítězslavy Pekárkové a JUDr. Romana Fialy v právní věci oprávněného Intrum Czech, s.r.o., se sídlem v Praze 1, Klimentská č. 1216/46, IČ 27221971, zastoupeného Mgr. Robertem Lukešem, advokátem se sídlem v Praze 4, 7. května č. 1109/26, proti povinnému V. B., narozenému XY, bytem XY, o nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1744/2018, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1744/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M, se sídlem exekutorského úřadu v Litoměřicích, Masarykova č. 679/33, podal dne 28. 11. 2018 u Okresního soudu v Rakovníku žádost o pověření a nařízení exekuce pro vymožení pohledávky oprávněného Intrum Czech, s.r.o., ve výši 1 515 Kč s příslušenstvím podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Pardubicích ze dne 20.2.2018, č. j. 7 C 225/2017-38.

Okresní soud v Rakovníku usnesením ze dne 18. 12. 2018, č. j. 28 EXE 1744/2018-19, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Vycházel ze závěru, že nelze zjistit podmínky místní příslušnosti soudu k rozhodování o exekučním návrhu, když povinný V. B. je občanem XY, na území České republiky je registrován jako občan EU, od 27. 11. 2018 do 31. 12. 2018 na adrese: XY, v době vydání nabývacího titulu se zdržoval na adrese: XY.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první,
nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

V daném případě vychází Nejvyšší soud České republiky z toho, že věc patří do pravomoci českých soudů a že chybějí podmínky pro určení místně příslušného soudu (když předpokládá, že se těmito otázkami dostatečně zabýval předkládající soud
- srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 11, ročník 2015). Skutečnost, zda má povinný majetek, který by mohl být exekučně postižen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora, neboť před nařízením exekuce soud existenci majetku povinného nezjišťuje (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4, ročník 2013).

Vzhledem k tomu, že ve věci nelze zjistit skutečnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti soudu ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu, Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Rakovníku rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a který prováděl šetření ke zjištění místní příslušnosti soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 1. 2. 2019


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu