Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/26/2019
Spisová značka:25 Nd 84/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.ND.84.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

25 Nd 84/2019-20


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Ivy Suneghové a JUDr. Hany Tiché v právní věci oprávněné: Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Praha 5, IČO 25788001, zastoupená Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, proti povinnému: I. S., narozený XY, bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 2951/2018, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:


Věc, vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 2951/2018, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

U Obvodního soudu pro Prahu 5 je pod sp. zn. 66 EXE 2951/2018 vedeno řízení, v němž soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, se sídlem exekutorského úřadu v Zábřehu, požádal o pověření provedením exekuce k vymožení pohledávky oprávněné. V průběhu řízení vyšlo najevo, že povinný je XY státním občanem a v České republice v současné době není hlášen k pobytu cizince, naposledy byl od 24. 4. 2017 do 31. 3. 2018 hlášen k pobytu cizince na adrese XY. V exekučním návrhu byla jako adresa bydliště uvedena adresa XY, případný majetek povinného na území České republiky však nebyl před pověřením soudního exekutora zjišťován, aby nedošlo ke zmaření účelu exekučního řízení.

Obvodní soud pro Prahu 5 proto usnesením ze dne 16. 1. 2019, č. j. 66 EXE 2951/2018-16, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo.
Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, které bylo publikováno pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného
a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikované pod č. 43/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě rychlosti a ekonomie řízení podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil jako místně příslušný exekuční soud, u něhož navrhovaný soudní exekutor podal žádost o pověření provedením exekuce a který již provedl prvotní úkony ve věci.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 26. 3. 2019


JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu