Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/11/2018
Spisová značka:20 Cdo 4123/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.4123.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Dovolání
Podmínky řízení
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E

20 Cdo 4123/2018-110
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinné E. Y., narozené XY, bytem XY, pro 142 157 Kč, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 18392/2015, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. srpna 2017, č. j. 10 Co 270/2017-62, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Ve shora označené věci byla povinná nejprve usnesením Nejvyššího soudu ze dne 21. 3. 2018, č. j. 20 Cdo 1004/2018-79, a následně usnesením Nejvyššího soudu ze dne 7. 11. 2018, č. j. 20 Cdo 4123/2018-107, vyzvána k zaplacení soudního poplatku z dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. 8. 2017, č. j. 10 Co 270/2017-62, ve výši 4 000 Kč (viz položka 23 bod 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“) do 15 dnů od doručení výzvy, resp. do 5 dnů od doručení dodatečné výzvy.

Protože dovolatelka ani po doručení dodatečné výzvy dne 20. 11. 2018 vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatila, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 ZSOP zastavuje, byla-li o takovém procesním následku dovolatelka ve výzvě poučena (srov. § 9 odst. 3 ZSOP). Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatele zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. 12. 2018

JUDr. Aleš Zezula
pověřený člen senátu