Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/18/2018
Spisová značka:11 Tdo 995/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:11.TDO.995.2018.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Vazba
Dotčené předpisy:§ 265l odst. 4 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

11 Tdo 995/2018-II


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 18. 12. 2018 v řízení o dovolání nejvyššího státního zástupce podaném v neprospěch obviněného J. K., nar. XY, trvale bytem XY, a obviněného J. K., nar. XY, trvale bytem XY, proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. 4. 2018, sp. zn. 3 To 30/2018, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 11 T 2/2018, a rozhodl t a k t o :


Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný J. K. nebere do vazby.

O d ů v o d n ě n í :


1. Nejvyšší soud usnesením z dnešního dne, sp. zn. 11 Tdo 995/2018-I, zrušil z podnětu dovolání nejvyššího státního zástupce podle § 265k odst. 1, odst. 2 tr. ř. za podmínky uvedené v § 265p odst. 1 tr. ř. rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. 4. 2018, sp. zn. 3 To 30/2018, a to ve výroku o trestu a ve výroku, kterým bylo zamítnuto odvolání státního zástupce podle § 256 tr. ř. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. současně zrušil také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud dále Vrchnímu soudu v Olomouci přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

2. Odsuzující rozsudek, na jehož pokladě obviněný J. K. vykonává trest odnětí svobody ve Věznici Kuřim, není z tohoto důvodu pravomocný a další výkon trestu odnětí svobody je nepřípustný. Podle § 265l odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Ustanovení o vazebním zasedání (§ 73d až 73g tr. ř.) se v tomto případě neužijí.

3. Podle § 67 tr. ř. smí být obviněný vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo dalších skutečností vyplývá obava,

a) že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, zejména nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest,

b) že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo

c) že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o nějž se pokusil nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil,

a dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný a s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným opatřením.

4. Jelikož Nejvyšší soud v případě obviněného J. K. nezjistil naplnění žádného ze zákonných vazebních důvodů, rozhodl podle § 265l odst. 4 tr. ř. tak, že se obviněný nebere do vazby.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 18. 12. 2018


JUDr. Stanislav Rizman
předseda senátu