Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/23/2018
Spisová značka:30 Cdo 3933/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.3933.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 2 o. s. ř.
§ 241 odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
06/12/2018
II. ÚS 3986/18
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
-
-

30 Cdo 3933/2018-91


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce P. B., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody a o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 61 C 266/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 7. 2018, č. j. 44 Co 441/2018-79, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Krajský soud v Brně (dále jen „odvolací soud“) napadeným usnesením potvrdil usnesení Městského soudu v Brně (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 11. 6. 2018, č. j. 61 C 266/2016-74, kterým bylo pro nezaplacení soudního poplatku zastaveno dovolací řízení proti usnesení odvolacího soudu ze dne 16. 10. 2017, č. j. 44 Co 610/2017-51.

Odvolací soud naposledy zmíněným rozhodnutím potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 24. 3. 2017, č. j. 61 C 266/2016-19, kterým byla odmítnuta žaloba žalobce (výrok I) a rozhodnuto o nákladech řízení (výrok II).

Proti napadenému usnesení podal žalobce dovolání, aniž zaplatil soudní poplatek za dovolání.

Soud prvního stupně proto usnesením ze dne 4. 9. 2018, č. j. 61 C 266/2016-85, vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku z dovolání, který činí 4 000 Kč. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li do 15 dnů od doručení tohoto usnesení uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno.

Na uvedenou výzvu žalobce reagoval pouze žádostí o osvobození od soudních poplatků ze dne 10. 9. 2018, o které již soud prvního stupně nerozhodoval a spis předložil dovolacímu soudu k rozhodnutí.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání ze dne 24. 8. 2018 vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích], který činí podle položky 23 odst. 2 sazebníku poplatků 4 000 Kč.

Protože žalobce nezaplatil soudní poplatek za dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 4. 9. 2018, č. j. 61 C 266/2016-85, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti napadenému usnesení podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil.

Nejvyšší soud nepřihlédl k žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků ze dne 10. 9. 2018, neboť vzhledem k nepřiměřenosti žalované částky a absenci vylíčení takových rozhodných skutečností, na základě kterých by bylo možno alespoň předběžně učinit závěr o důvodnosti žaloby, lze mít nárok žalobce za zjevně bezúspěšné uplatňování práva (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 2016, sp. zn. 30 Cdo 4347/2016). S tím koresponduje závěr uvedený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2017, č. j. 30 Cdo 3340/2017-47, jímž bylo v této věci zastaveno dovolací řízení proti usnesení odvolacího soudu ze dne 26. 5. 2017, č. j. 44 Co 296/2017-37.

Pro přiznání osvobození od soudních poplatků nesvědčí ani okolnost, známá dovolacímu soudu z jeho činnosti, že žalobce dlouhodobě zneužívá svého práva na soudní ochranu podáváním mnohočetných návrhů na zahájení rozličných řízení, v nichž pak využívá všech možných (mnohdy i nepřípustných) řádných a mimořádných opravných prostředků, aniž by ovšem svá podání zpravidla blíže odůvodňoval (jen od počátku tohoto roku bylo Nejvyššímu soudu předloženo 149 žalobcových dovolání). Takové počínání lze pokládat za obstrukční a sudičské (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 480/06, či ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. III. ÚS 2791/08).

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. 10. 2018


JUDr. Bohumil Dvořák
předseda senátu