Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/17/2018
Spisová značka:7 Tdo 1188/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:7.TDO.1188.2018.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Vazba
Dotčené předpisy:§ 265l odst. 4 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

7 Tdo 1188/2018-II-32


USNESENÍNejvyšší soud rozhodl dne 17. 10. 2018 v neveřejném zasedání konaném o dovolání obviněného J. R., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 6. 2018, sp. zn. 7 To 46/2018, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 5 T 3/2018, takto:


Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný J. R. bere do vazby z důvodu uvedeného v § 67 písm. a) tr. ř.

Odůvodnění:

Obviněný J. R. vykonává trest odnětí svobody v trvání dvaceti jedna let, který mu byl uložen v trestní věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 5 T 3/2018 za zločin vraždy podle § 140 odst. 1, odst. 3 písm. i) tr. zákoníku a přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. zákoníku rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 6. 2018, sp. zn. 7 To 46/2018. Z podnětu dovolání obviněného byly usnesením Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2018, sp. zn. 7 Tdo 1188/2018-I, zrušeny rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 6. 2018, sp. zn. 7 To 46/2018, i rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 4. 2018, sp. zn. 5 T 3/2018, s tím, že Krajskému soudu v Plzni bylo přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Tím odpadl podklad pro další výkon trestu odnětí svobody a bylo nutné rozhodnout o vazbě obviněného (§ 265l odst. 4 tr. ř.).

Nejvyšší soud shledal, že u obviněného je v nynějším stadiu řízení dán důvod vazby podle § 67 písm. a) tr. ř.

Výsledek dovolacího řízení nasvědčuje tomu, že skutek, pro který byl obviněný odsouzen, již nebude namístě posoudit jako zločin vraždy podle § 140 odst. 1, odst. 3 písm. i) tr. zákoníku, ale spíše podle mírnější kvalifikace v rámci § 140 tr. zákoníku. I při této změně obviněnému hrozí vysoký trest odnětí svobody (přinejmenším od 10 do 18 let). Pokud by byl obviněný na svobodě, lze se důvodně obávat toho, že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání a hrozícímu citelnému trestu vyhnul. Tuto obavu zesiluje i skutečnost, že obviněný odcizil věci poškozené proto, aby měl peníze na útěk do zahraničí, po spáchání trestného činu Českou republiku opustil, byť se poté vrátil a trestnímu stíhání se již dále nevyhýbal. Rovněž je namístě zdůraznit, že obviněný je osobou bez zaměstnání a bez fakticky řádného bydliště, není k žádnému místu vázán takovými vztahy, z nichž by vyplývala jistota, že v dalším průběhu řízení bude pro soud bez obtíží dosažitelný. Z toho je zřejmý důvod vazby podle § 67 písm. a) tr. ř.

Podmínky pro to, aby byl obviněný vzat do vazby, jsou splněny i z toho hlediska, že dosud zjištěné okolnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, tento skutek má znaky zločinu vraždy přinejmenším podle § 140 odst. 1 tr. zákoníku, spáchal ho obviněný, což sám v plném rozsahu doznal, a účelu vazby nelze, vzhledem k osobě obviněného a vzhledem k povaze a závažnosti činu, dosáhnout jiným opatřením.

Obviněnému byla Nejvyšším soudem poskytnuta možnost se vyjádřit k otázce vazby, ale tuto možnost nevyužil a soud nepovažoval jeho osobní slyšení za potřebné pro účely rozhodnutí o vazbě.

Nejvyšší soud proto rozhodl o vzetí obviněného do vazby.


Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 17. 10. 2018


JUDr. Petr Angyalossy, Ph. D.
předseda senátu