Rozhodnutí NS

20 Cdo 1661/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/06/2018
Spisová značka:20 Cdo 1661/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.1661.2018.2
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad právní moci
Dotčené předpisy:§ 243 písm. b) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 1661/2018-278


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Kůrky v právní věci žalobkyně J. K., B., zastoupeného JUDr. Jiřím Gottweisem, advokátem se sídlem v Brně, Kapucínské náměstí 5, proti žalované Československé obchodní bance a. s., se sídlem v Praze, Radlická 333/150, identifikační číslo osoby 00001350, o vyloučení věcí z exekuce, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 61 C 164/2014, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 11. 2017, č. j. 15 Co 186/2017-229, takto:


Právní moc rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 11. 2017, č. j. 15 Co 186/2017-229, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání žalobkyně podaném proti tomuto rozsudku.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 8. 2. 2017, č. j. 61 C 164/2014-201, jímž byl zamítnut návrh, aby soud z exekuce vedené proti povinnému J. K. ve prospěch oprávněné Československé obchodní banky, a. s., pod sp. zn. 009 EX 866/09 u Exekutorského úřadu Brno-město, J. C., vyloučil nemovitosti, a to pozemek p. č., zastavěná plocha a nádvoří, spolu s budovou č. p. a pozemek p. č., orná půda, vše v obci B., k. ú. J., které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště B. – m., pro obec Brno a k. ú. J. na LV. Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.

Nejvyšší soud postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 243 písm. b) o. s. ř. může dovolací soud před rozhodnutím o dovolání i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

V projednávané věci jsou exekučně postiženy a mají být vydraženy nemovité věci (posuzované podle úpravy vztahující se k bezpodílovému spoluvlastnictví manželů). Nejvyšší soud, aniž by předjímal výsledek dovolacího řízení, dospěl k závěru, že podmínky pro odklad právní moci rozhodnutí odvolacího soudu jsou v dané věci splněny.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. 6. 2018


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu