Rozhodnutí NS

20 Ncu 10/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/19/2020
Spisová značka:20 Ncu 10/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.10.2020.1
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Dotčené předpisy:§ 755 o. z.
§ 51 předpisu č. 91/2012Sb.
§ 52 předpisu č. 91/2012Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Ncu 10/2020-10


ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKYNejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou D. E. T., narozenou dne XY, bytem XY, zastoupenou Z. L., narozenou dne XY, obecnou zmocněnkyní, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, t a k t o:

Rozhodnutí (rozvodový list) Rodinného soudu v Káhiře, Matriční úřad Madinat Nasr Awal, Egyptská arabská republika, ze dne 27. dubna 2017, evidenční číslo spisu 274, jímž bylo rozvedeno manželství A. A. S. a D. E. T., rozené E. T., uzavřené dne 30. srpna 1997 před příslušným oddávajícím orgánem v Káhiře, Egyptská arabská republika, zapsané i ve Zvláštní matrice Magistrátu města Brna, ve svazku XIII/66, str. 286, poř. č. 572,


se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.


O d ů v o d n ě n í :

Matriční úřad Madinat Nasr Awal, Egyptská arabská republika, zapsal dne 27. dubna 2017 rozvod manželství navrhovatelky, neboť manželé se vzájemně odcizili a neměli již zájem na obnovení společného soužití. Čtyři nezletilí synové (nar. XY, XY, XY a XY) byli podle sdělení navrhovatelky svěřeny do péče otce.

Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Rozhodnutí cizího orgánu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozhodnutí nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství České republiky při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 19. 2. 2020


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu