Rozhodnutí NS

29 NSCR 12/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/30/2019
Senátní značka:29 NSCR 12/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.12.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podmínky řízení
Zastoupení
Insolvenční řízení
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSBR 28 INS 27029/2015
29 NSČR 12/2019-A-146


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v insolvenční věci dlužníka Megantic Invest s. r. o., se sídlem v Brně, Mečová 358/8, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 24 28 82 41, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 27029/2015, o insolvenčním návrhu dlužníka a věřitelů 1) RALT COMPANY s. r. o., se sídlem v Dobřejovicích, Lipová 181, PSČ 251 01, identifikační číslo osoby 02 13 88 16, a 2) Glory Daze Associated S. A., se sídlem 33 Porter Road, P. O. Box 3169, PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské Ostrovy, registrační číslo 584444, zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Karlovo náměstí 671/24, PSČ 110 00, o dovolání věřitele RALT COMPANY s. r. o. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. září 2016, č. j. KSBR 28 INS 27029/2015, 3 VSOL 49/2016-A-64, takto:Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:

Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením k odvolání dlužníka, věřitele RALT COMPANY s. r. o. a věřitele Crius Capital, SE, potvrdil usnesení ze dne 19. listopadu 2015, č. j. KSBR 28 INS 27029/2015-A-21, ve výrocích, jimiž Krajský soud v Brně (dále jen „insolvenční soud“) prohlásil konkurs na majetek dlužníka a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Jana Jukla.

Proti usnesení odvolacího soudu – v rozsahu jeho potvrzujícího výroku ohledně ustanovení insolvenčního správce – podal věřitel RALT COMPANY s. r. o. dovolání.

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že za něho jedná osoba uvedená v § 21, § 21a anebo v § 21b zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) [§ 241 odst. 1 a odst. 2 písm. b) o. s. ř.], insolvenční soud ho usnesením ze dne 2. února 2017, č. j. KSBR 28 INS 27029/2015-A-78, vyzval, aby ve stanovené lhůtě nedostatek povinného zastoupení odstranil; současně ho poučil o následcích nečinnosti.

Usnesením ze dne 28. srpna 2017, č. j. KSBR 28 INS 27029/2015-A-97, insolvenční soud dovolateli nepřiznal osvobození od soudního poplatku za dovolání a nevyhověl jeho žádosti o ustanovení zástupce. K odvolání dovolatele Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 29. ledna 2018, č. j. KSBR 28 INS 27029/2015, 3 VSOL 1177/2017-A-115, potvrdil usnesení insolvenčního soudu. Posledně označené usnesení Vrchního soudu v Olomouci bylo dovolateli doručeno 23. února 2018 a téhož dne nabylo právní moci.

Jelikož nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené insolvenčním soudem, ani později, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Nad rámec shora uvedeného Nejvyšší soud dodává, že insolvenční soud usnesením ze dne 17. října 2016, č. j. KSBR 28 INS 27029/2015-B-40, které nabylo právní moci téhož dne, potvrdil odvolání dosavadního insolvenčního správce (Mgr. Jana Jukla) a ustanovení nového správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v. o. s.; tím byl (fakticky) „odklizen“ dovoláním dotčený výrok usnesení odvolacího soudu (i insolvenčního soudu) týkající se osoby insolvenčního správce.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 1. 2019


JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu