Rozhodnutí NS

11 Tcu 60/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/30/2019
Spisová značka:11 Tcu 60/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:11.TCU.60.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tcu 60/2019-23
USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 30. 5. 2019 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky J. H., nar. XY, rozsudkem Obvodového soudu Drážďany, Spolková republika Německo, ze dne 16. 2. 2015, sp. zn. 201 Ls 424 Js 52341/14, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Drážďany, Spolková republika Německo, ze dne 2. 3. 2016, sp. zn. 11 Ns 424 Js 52341/14, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Obvodového soudu Drážďany, Spolková republika Německo, ze dne 16. 2. 2015, sp. zn. 201 Ls 424 Js 52341/14, který nabyl právní moci 2. 3. 2016, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Drážďany, Spolková republika Německo, ze dne 2. 3. 2016, sp. zn. 11 Ns 424 Js 52341/14, byl J. H. uznán vinným trestným činem profesionálního překupnictví, podle německého trestního zákona, a odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) roků.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se odsouzený J. H. trestné činnosti dopustil v podstatě tím, že v úmyslu si trestnou činností opatřit nejen přechodný zdroj příjmů k financování životních nákladů svých a své rodiny:

v Ú. n. L., v bývalém kamenolomu, který měl přímý přístup k řece a svou polohou byl optimálně chráněn před zraky cizích osob, a byl zajištěn ocelovou bránou, s dvěma dalšími zvlášť stíhanými pachateli provozoval podnik, ve kterém vykupoval za zlomek ceny ukradené automobily, převážně zn. Škoda, tato následně, ve k tomu vybavené dílně, rozebíral a jednotlivé díly se ziskem dále prodával:

1.
dne 9. 8. 2012 mezi 0:00 hod. a 02:00 hod. zvlášť stíhaný I. z pověření zvlášť stíhaného L. na adrese W. R., D., uzamčený zaparkovaný osobní automobil Škoda Fabia, reg. zn. XY poškozeného G. S. v hodnotě 4.000 euro, do kterého vnikl za pomoci páčících nástrojů a příslušné elektroniky k překonání imobilizéru, v úmyslu jej odcizit, dopravit do České republiky a zde ho předat ke zpeněžení. Za tím účelem L. dovezl I. z Ú. n. L. do D. do blízkosti místa činu, a ten poté dovezl automobil do České republiky, kde jej předal L., za což obdržel cca 500 euro. Následně L. automobil prodal J. H., který ho nechal rozebrat a díly zpeněžil,

2.
dne 22. 8. 2012 kolem 04:00 hod zvlášť stíhaný I. v pověření L. na adrese D. S., D. vnikl do uzamčeného zaparkovaného osobního automobilu Škoda Octavia, reg. zn. XY poškozeného S. R. v hodnotě 5.000 euro, a to za pomoci páčících nástrojů a příslušné elektroniky k překonání imobilizéru, v úmyslu toto odcizit a následně dopravit do České republiky k jeho prodeji. I. dovezl automobil do České republiky, předal ho L., za což od něj obdržel cca 1.000 euro. Následně L. prodal vozidlo J. H., který ho nechal rozebrat a díly zpeněžil,

3.
dne 12. 9. 2013 mezi 06:30 hod. a 17.20 hod. dva dosud neznámí pachatelé na zákaznickém parkovišti prodejny s nábytkem H. v centru Ch., R., Ch., odcizili uzamčený osobní automobil Škoda Octavia zaparkovaný v řadě 2, reg. zn. XY poškozeného E. S. v hodnotě 8.000 euro, do něhož vnikli za pomoci přineseného lámáku („polského klíče“) a příslušné elektroniky k překonání imobilizéru, v úmyslu automobil dopravit do České republiky a zde ho předat ke zpeněžení. Poté odcizený automobil J. H. odkoupil, nechal rozebrat ve svých prostorách v bývalém lomu a díly zpeněžil,

4.
v době od 16:30 hod. dne 7. 9. 2013 do 7:30 hod. dne 9. 9. 2013 odcizili dva dosud neznámí pachatelé uzamčený osobní automobil Škoda Octavia zaparkovaný na B., Ch./místní část zámek Ch., reg. zn. XY poškozeného M. O. v hodnotě cca 10.000 euro, do něhož vnikli za pomoci přineseného lámáku („polského klíče“) a příslušné elektroniky k překonání imobilizéru, v úmyslu automobil dopravit do České republiky a zde předat ke zpeněžení. Poté odcizený automobil J. H. odkoupil, nechal rozebrat ve svých prostorách v bývalém lomu a díly zpeněžil.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený J. H. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestného činu krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený J. H. pro svůj prospěch spáchal závažnou majetkovou trestnou činnost, jíž způsobil na cizím majetku výraznou škodu. Společenská škodlivost jeho protiprávního jednání je zvyšována i tím, že se tohoto dopouštěl s dalšími pachateli, po dlouhé časové období, mnoha protiprávními útoky i způsobem jejich provedení. Z obsahu spisového materiálu rovněž vyplývá, že byl v České republice již pro majetkovou trestnou činnost v minulosti odsouzen. Pokud jde o druh uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení J. H. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.


Poučení:Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. 5. 2019


JUDr. Antonín Draštík
předseda senátu