Rozhodnutí NS

20 Cdo 1091/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/09/2019
Spisová značka:20 Cdo 1091/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.1091.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Poplatky soudní
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 9 předpisu č. 549/1991Sb. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
2
520 Cdo 1091/2019
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinné Z. V., narozené XY, bytem XY, za účasti vydražitele R. U., narozeného XY, bytem XY, pro 39 746 Kč s příslušenstvím, vedené soudním exekutorem Mgr. Alanem Havlicem, Exekutorský úřad Jeseník, pod sp. zn. 197 EX 55/10, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 29. 11. 2018, č. j. 40 Co 608/2018-373, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Ve vztahu mezi vydražitelem na straně jedné a povinnou a oprávněnou na straně druhé žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 21. 9. 2018, č. j. 197 EX 55/10-333, kterým soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, udělil vydražiteli příklep na vydražené nemovité věci za nejvyšší podání 361 700 Kč.

Povinná podala proti rozhodnutí odvolacího soudu dne 16. 2. 2019 dovolání (doplněné dne 17. 2. 2019). Podáním dovolání vznikla dovolatelce povinnost zaplatit soudní poplatek [§ 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 1. 10. 2018 (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], který činí podle položky 23 bodů 8 a 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 3. 4. 2019, sp. zn. 20 Cdo 1091/2019, vyzval povinnou, aby uhradila soudní poplatek, povinná jej však ve stanovené lhůtě nezaplatila. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 9 odst. 1 a 2 zákona o soudních poplatcích).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení mezi oprávněnou a povinnou se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 5. 2019

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu