Rozhodnutí NS

30 Cdo 2145/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/03/2019
Spisová značka:30 Cdo 2145/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.2145.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Podmínky řízení
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 2145/2019-435


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 469 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 9 C 27/2016, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 10. 2017, č. j. 23 Co 285/2017 - 249, t a k t o:


I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.
II. Řízení o žádosti žalobce o ustanovení zástupce se zastavuje.
III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


S t r u č n é o d ů v o d n ě n í

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 20. 1. 2017, č. j. 9 C 27/2016 – 247, bylo rozhodnuto o nároku žalobce tak, že žaloba, kterou se žalobce domáhal uložení povinnosti žalované uhradit mu částku ve výši 469 000 Kč, se zamítá (výrok I), žalobci byla uložena povinnost uhradit žalované na náhradě nákladů řízení částku ve výši 1 500 Kč (výrok II), žalobci nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení (výrok III), o odměně ustanoveného zástupce bude rozhodnuto samostatným usnesením (výrok IV).

Dovoláním napadeným rozsudkem odvolacího soudu bylo rozhodnutí soudu prvního stupně ve výrocích I, II a IV potvrzeno (výrok I), výrok III byl pro nadbytečnost zrušen (výrok II) a žalobci byla uložena povinnost uhradit žalované na nákladech odvolacího řízení částku ve výši 300 Kč (výrok III).

Žalobce podal dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem, přičemž součástí dovolání byla žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. O této žádosti bylo zamítavě rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 6. 8. 2019, č. j. 9 C 27/2017 – 384, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. 10. 2018, č. j. 23 Co 346/2018 – 397. Následně byl žalobce usnesením soudu prvního stupně vyzván k uhrazení soudního poplatku (č. l. 401), na což reagoval opakovanou žádostí o osvobození od soudních poplatků. Soudní poplatek uhrazen nebyl.

Podle § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SOP“): „Zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může odvolací soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem.“ Ke dni 30. 9. 2017 bylo zrušeno ustanovení § 11 odst. 1 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Dovolací soud řízení o dovolání podatele podle ustanovení § 9 SOP a § 241b odst. 2 a 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Nejvyšší soud zastavil řízení o žádosti žalobce o ustanovení advokáta (§ 243b, 159a, 104 odst. 4 o. s. ř.), neboť o této žádosti bylo v projednávaném řízení již pravomocně rozhodnuto (č. l. 384 a 397) a žalobce kromě žádosti samotné nepodal žádná nová tvrzení ani argumentaci.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 3. 7. 2019


JUDr. František Ištvánek
předseda senátu