Rozhodnutí NS

29 NSCR 59/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/11/2019
Senátní značka:29 NSCR 59/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.59.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSHK 42 INS 17650/2014
29 NSČR 59/2018-A-109

USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužníka RHPI s. r. o., se sídlem v Havlíčkově Brodu, Čechova 3810, PSČ 580 01, identifikační číslo osoby 25089471, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 42 INS 17650/2014, o insolvenčním návrhu věřitelů 1/ České insolvenční v. o. s., se sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, identifikační číslo osoby 28810341, jako insolvenčního správce dlužníka ROSS Holding a. s., identifikační číslo osoby 25259741, zastoupeného JUDr. Janem Malým, advokátem, se sídlem v Praze 8, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, a 2/ PPF banky a. s., se sídlem v Praze 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, identifikační číslo osoby 47116129, zastoupeného Mgr. Ing. Josefem Davidem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00, o dovolání dlužníka, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Bursíkem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Belgická 196/38, PSČ 120 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. prosince 2017, č. j. KSHK 42 INS 17650/2014, 1 VSPH 1378/2015-A-97, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


[1] Usnesením ze dne 19. června 2015, č. j. KSHK 42 INS 17650/2014-A-60, Krajský soud v Hradci Králové (dále jen „insolvenční soud“) rozhodl o insolvenčním návrhu věřitelů 1/ České insolvenční v. o. s., jako insolvenčního správce dlužníka ROSS Holding a. s., a 2/ PPF banky a. s. tak, že mimo jiné zjistil úpadek dlužníka RHPI s. r. o. (bod I. výroku).

[2] K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 7. prosince 2017, č. j. KSHK 42 INS 17650/2014, 1 VSPH 1378/2015-A-97, potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodě I. výroku.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání, které posléze, podáním došlým Nejvyššímu soudu 5. června 2019, vzal v plném rozsahu zpět.

[4] Předseda senátu Nejvyššího soudu tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu zastavil dovolací řízení dle § 243c odst. 3 věty druhé, ve spojení s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 11. června 2019JUDr. Zdeněk Krčmář
předseda senátu