Rozhodnutí NS

29 NSCR 199/2017

citace  citace s ECLI
Název judikátu:Návrh na zrušení schváleného oddlužení
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/17/2019
Senátní značka:29 NSCR 199/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.199.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř.
§ 243c odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSHK 45 INS XY
29 NSČR 199/2017-B-83USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Rostislava Krhuta v insolvenční věci dlužnice V. L., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 45 INS XY, o návrhu věřitele č. 4 J. H., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Ladislavem Kočkou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Vodičkova 709/33, PSČ 110 00, na zrušení schváleného oddlužení, o dovolání věřitele č. 4 proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. července 2017, č. j. KSHK 45 INS XY, 2 VSPH XY, takto:


Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:

Usnesením ze dne 29. prosince 2016, č. j. KSHK 45 INS XY, Krajský soud v Hradci Králové (dále jen „insolvenční soud“) k návrhu věřitele č. 4 J. H. zrušil schválené oddlužení dlužnice a současně rozhodl o způsobu řešení jejího úpadku konkursem, uzavíraje, že dlužnice není dlouhodobě schopna plnit splátkový kalendář a má též dluh vzniklý po schválení oddlužení.

Vrchní soud v Praze k odvolání dlužnice v záhlaví označeným usnesením změnil rozhodnutí insolvenčního soudu tak, že oddlužení se nezrušuje a konkurs na majetek dlužnice se neprohlašuje. Odvolací soud vyšel z toho, že v průběhu odvolacího řízení dlužnice jednak doložila úhradu dluhu vzniklého po schválení oddlužení, jednak doložila své příjmy v takové výši, že existuje reálný předpoklad 30% uspokojení nezajištěných věřitelů.

Proti usnesení odvolacího soudu podal věřitel č. 4 dovolání, jehož přípustnost vymezuje ve smyslu ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) [poměřováno obsahem dovolání], argumentem, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení právní otázky, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, konkrétně namítá rozpor se závěry obsaženými v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. června 2017, sen. zn. 29 NSČR 28/2017. Dovolatel namítá, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci (dovolací důvod dle § 241a odst. 1 o. s. ř.), a požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud dovolání, jež může být přípustné jen podle § 237 o. s. ř. a pro něž neplatí žádné z omezení přípustnosti vypočtených v § 238 o. s. ř., odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř. Učinil tak proto, že napadené rozhodnutí je co do posouzení důvodů pro zrušení schváleného oddlužení podle § 418 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), v mezích přípustné diskrece souladné s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu, představovanou např. usnesením Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2013, sen. zn. 29 NSČR 45/2010, uveřejněným pod číslem 86/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo usnesením Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2019, sen. zn. 29 NSČR 41/2017. Rozpor se závěry obsaženými v usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 29 NSČR 28/2017 rovněž dán není.

Ve spojení s námitkou, že odvolání dlužnice trpělo vadami, pak dovolatel způsobem odpovídajícím požadavku ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. nevymezil důvod přípustnosti dovolání. K vymezení přípustnosti dovolání srov. především usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2017, sp. zn. Pl ÚS-st. 45/16, uveřejněné pod číslem 460/2017 Sb.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (znění účinné do 29. září 2017) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Srov. k tomu dále (ve vazbě na skutečnost, že insolvenční řízení bylo zahájeno před 1. lednem 2014) i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a dovolateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 4. 2019


JUDr. Jiří Zavázal
předseda senátu