Rozhodnutí NS

30 Cdo 283/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/24/2018
Spisová značka:30 Cdo 283/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.283.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
§ 218 odst. c o. s. ř.
§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 283/2018-151


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobce V. V. C., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu nemajetkové újmy ve výši 1.315.000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 31 C 35/2017, o dovolání JUDr. Matouše Jíry, advokáta se sídlem v Praze 1, 28. října 1001/3, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. listopadu 2017, č. j. 19 Co 358/2017-88, t a k t o:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 2 (dále již „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 14. srpna 2017, č. j. 31 C 35/2017-66, zastavil řízení, v němž se žalobce domáhal po žalované náhrady nemajetkové újmy. Učinil tak poté, co právní zástupce žalobce přes výzvu soudu nedodal plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Dále soud prvního stupně rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání JUDr. Matouše Jíry, advokáta, a žalované Městský soud v Praze (dále již „odvolací soud“) usnesením ze dne 7. listopadu 2017, č. j. 19 Co 358/2017-88, napadené usnesení soudu prvního stupně ve výroku o zastavení řízení potvrdil, změnil jej v nákladovém výroku tak, že JUDr. Matouš Jíra, advokát, je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení částku 300,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, a dále rozhodl, že tentýž advokát je povinen zaplatit na náhradě nákladů odvolacího řízení žalované částku 300 Kč v téže pariční lhůtě.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal JUDr. Matouš Jíra, advokát (dále již „dovolatel“) dovolání, které je nutno – pokud směřuje proti výroku I. (jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení) - ve smyslu § 243c odst. 3 ve spojení s § 218 písm. b) o. s. ř. odmítnout. Je tomu tak z toho důvodu, že dovolatel nemá postavení účastníka řízení ani nedisponuje řádnou plnou mocí (oprávněním k zastupování žalobce) pro dovolací řízení (dovolatel se v řízení prokazoval písemnou plnou mocí, která nebyla podle svého obsahu omezena na konkrétní řízení, přičemž s ohledem na pochybnosti, zda žalobce – cizí státní příslušník – vskutku dovolateli udělil plnou moc, byl dovolatel již v řízení před soudem prvního stupně písemně marně vyzván k doložení plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele – žalobce). Odvolací soud ve shodě s obsahem procesního spisu tedy vycházel ze zjištění, že všechna podání učinil nikoliv žalobce zastoupený dovolatelem, nýbrž sám dovolatel nemající postavení účastníka ani zástupce v podáních dovolatele označovaného žalobce.

Dovolání směřující proti nákladovým výrokům II. a III. usnesení odvolacího soudu není ve smyslu § 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř. objektivně přípustné.

Za této procesní situace tudíž Nejvyššímu soudu nezbylo, než z vyložených důvodů předmětné dovolání odmítnout.

Nad rozsah odůvodnění Nejvyšší soud zdůrazňuje, že odvolací soud (výrokem I.) rozhodl zcela v souladu s rozhodovací praxí Nejvyššího soudu, který např. v usnesení ze dne 20. května 2016, č. j. 30 Cdo 4986/2015 (in https://nsoud.cz) s odkazem na komentářovou literaturu vyložil, že není-li podpis na písemné plné moci v rozporu s § 28 odst. 4 o. s. ř. úředně ověřen, jde o nedostatek podmínky řízení týkající se plné moci (oprávnění k zastupování účastníka), který lze odstranit. Jestliže přes výzvu soudu není uvedený nedostatek plné moci (oprávnění k zastupování účastníka) odstraněn, soud řízení zastaví (§ 104 odst. 2 o. s. ř.), bylo-li zahájeno podáním, které za účastníka učinil jeho údajný „zmocněnec“.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. 10. 2018


JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu