Rozhodnutí NS

30 Cdo 5864/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/13/2018
Spisová značka:30 Cdo 5864/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.5864.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 5864/2016-223


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobkyně M. O., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Hanou Kordovou Marvanovou, advokátkou, se sídlem v Praze 7, Nad Královskou oborou 41, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 251 018 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 259/2014, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 5. 2016, č. j. 15 Co 151/2016-181, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným rozsudkem potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 14. 1. 2016, č. j. 15 C 259/2014-137, kterým bylo rozhodnuto, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 40 753,20 Kč s tam specifikovanými úroky, že v částce 210 264,80 Kč s tam specifikovanými úroky se žaloba zamítá a žalované se ukládá povinnost zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce 22 533 Kč (výrok I). Dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II).

Žalobkyně uvedený rozsudek co do potvrzení částečného zamítnutí žaloby napadla dovoláním, které následně vzala zcela zpět podáním ze dne 3. 12. 2018.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Nejvyšší soud přihlédl ke zpětvzetí dovolání a dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. 12. 2018


Mgr. Vít Bičák
pověřený člen senátu