Rozhodnutí NS

22 Cdo 3217/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/28/2018
Spisová značka:22 Cdo 3217/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:22.CDO.3217.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. 1) o. s. ř.
§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Cdo 3217/2018-129

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobce V. H., zastoupeného Mgr. Zdeňkem Burdou, advokátem se sídlem v Praze 10, Leknínová 3033/7, proti žalované J. H., o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 18 C 323/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze 25. 4. 2018, č. j. 28 Co 68/2018-103,

takto:

Dovolání se odmítá.
Odůvodnění:

Krajský soud v Praze jako soud odvolací shora označeným usnesením potvrdil usnesení Obvodního soudu Praha-západ ze dne 6. 2. 2018, č. j. 18 C 323/2017-18, jímž nebylo žalobci přiznáno osvobození od soudních poplatků.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Navrhl, aby Nejvyšší soud usnesení soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 části první zákona č. 296/2017 Sb. – dále jen „o. s. ř.“), je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř. dovolání podle § 237 o. s. ř. není přípustné proti rozhodnutím, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudních poplatků nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek.

Protože dovolání proti usnesení odvolacího soudu není přípustné, Nejvyšší soud je podle § 243c odst. 1 o. s. ř. je odmítl.

O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, neboť řízení ve věci není dosud skončeno a o nákladech řízení bude rozhodovat soud prvního stupně.

Poučení:Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. 8. 2018

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu