Rozhodnutí NS

20 Nd 62/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/13/2019
Spisová značka:20 Nd 62/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.ND.62.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Nd 62/2019-28


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného Statutárního města Ústí nad Labem se sídlem magistrátu v Ústí nad Labem, Velká Hradební č. 2336/8, identifikační číslo osoby 00081531, proti povinnému O. B., narozenému dne XY, bytem XY, pro 1 500 Kč, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 73 EXE 4245/2018, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 73 EXE 4245/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Ústí nad Labem.

O d ů v o d n ě n í :

Soudní exekutor JUDr. Vratislav Pospíšil, Exekutorský úřad Ústí nad Labem, podal dne 9. 11. 2018 u Okresního soudu v Ústí nad Labem žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného k vymožení pohledávky oprávněného v celkové výši 1 500 Kč na základě vykonatelného příkazu o uložení pokuty Magistrátu města Ústí nad Labem ze dne 20. 9. 2012, č. MM/OK/PD/50275/12/PR.

Okresní soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 18. 12. 2018, č. j. 73 EXE 4245/2018-21, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Zjistil, že povinný je fyzickou osobou, která nemá místo svého trvalého pobytu na území České republiky ani místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, a že bydliště povinného se nachází ve Švédském království.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci. Ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. totiž předpokládá, že se otázkou pravomoci českých soudů dostatečně a s kladným závěrem zabýval předkládající soud (srov. výše citované usnesení sp. zn. 31 Nd 316/2013).

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Ústí nad Labem (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Ústí nad Labem, u něhož byla žádost o pověření exekutora a nařízení exekuce na majetek povinného podána a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. 2. 2019


JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
předseda senátu