Rozhodnutí NS

11 Tcu 36/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/30/2019
Spisová značka:11 Tcu 36/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:11.TCU.36.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tcu 36/2019-18
USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 30. 5. 2019 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky P. B., dříve L., nar. XY, rozsudkem Obvodového soudu Hamm, Spolková republika Německo, ze dne 2. 2. 2016, sp. zn. 910 Js 250/15 9 Ls 176/15, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Obvodového soudu Hamm, Spolková republika Německo, ze dne 2. 2. 2016, sp. zn. 910 Js 250/15 9 Ls 176/15, který nabyl právní moci téhož dne, byl P. B. uznán vinným trestnými činy počítačového podvodu a krádeže, podle německého trestního zákona, a odsouzen k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) roků.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se P. B., v úmyslu opatřovat si trestnou činností nikoli jen přechodný zdroj příjmů a financování nákladů spojených s užíváním omamných prostředků, částečně se zvlášť stíhaným spolupachatelem jménem „M.“, této dopustil v podstatě tím, že:

ad 1) a 2)
dne 29. 10. 2014 po 14:45 hod. se oba pachatelé blíže nezjištěným způsobem zmocnili EC karet poškozených R. a K., které se nacházely v kabelce poškozené K., odcizené jí téhož dne v době od 14:30 hod. do 14:40 hod. v prostorách prodejny Lidl, v B. O., W. Na základě předchozí domluvy, kolem 14:43 hod., vybrali z bankomatu Stadtsparkasse B. O., P. v B. O. nejprve za pomoci EC karty poškozeného R. s použitím PIN kódu z jeho účtu č. XY, vedeného u Sparkasse H. 180 euro v hotovosti a kolem 14:47 hod. a kolem 14:45 hod. EC kartou poškozené K. z bankomatu Stadtsparkasse B. O., P. v B. O. s použitím PIN kódu vybrali z jejího účtu č. XY, vedeného u Stadtsparkasse B. O. nejprve 300 euro a poté dalších 190 euro v hotovosti,

ad 3)
dne 6. 11. 2014 v době od 12:10 hod. do 12:35 hod. se oba pachatelé blíže nezjištěným způsobem zmocnili EC karty poškozené H., která jí byla odcizena společně s peněženkou dne 6. 11. 2014 v prostorách prodejny Aldi v obvodu H.-M., G. Následně téhož dne kolem 12:35 hod. vybrali za pomoci EC karty a PIN kódu z bankomatu pobočky Sparkasse v H., W. z účtu poškozené č. XY, vedeného u Sparkasse H. třemi výběry celkem 1.500 euro v hotovosti,

4)
dne 12. 12. 2014 kolem 16:34 hod. P. B. v prodejně Edeka v obvodu H.-U., O., využil nepozornosti poškozené A., k jejíž škodě odcizil kabelku, kterou odložila do dětské sedačky v nákupním vozíku, v níž se nacházely osobní doklady, hotovost, EC karty a svazek klíčů, a poté s touto prodejnu opustil,

5)
dne 12. 12. 2014 kolem 17:05 hod. v prodejně Aldi v obvodu H.-U., M.-B., P. B. využil nepozornosti poškozené H.-H., k jejíž škodě odcizil kabelku, kterou odložila do nákupního vozíku a v níž se nacházely osobní doklady, hotovost, mobilní telefon zn. Siemens, EC karty a kupón na zboží, a poté s touto prodejnu opustil,

6)
následně oba pachatelé po vzájemné dohodě v pobočce Dortmunder Volksbank v obvodu H.-W., M.-B.-S. za pomoci předtím odcizené EC karty poškozené H.-H. zadáním PIN kódu vybrali z jejího účtu č.XY, vedeného u Dortmunder Volksbank ve 4 jednotlivých výběrech celkem 2.500 euro v hotovosti,

7)
poté se oba vydali do pobočky Sparkasse H. v obvodu H.-W., kde v době od 17:24 hod. do 17:25 hod. za pomoci předtím odcizené EC karty poškozené H.-H., zadáním PIN kódu vybrali z jejího účtu č. XY, nejprve 1.000 euro a poté dalších 400 euro,

8)
P. B. poté, co dne 13. 2. 2015 kolem 11:40 hod. v supermarketu v H. (K. S.) odcizil kabelku poškozené F. spolu s peněženkou a nezjištěným způsobem se zmocnil karty k jejímu účtu s PIN kódem, v době od 11.40 hod. do 11.46 hod. neoprávněně z bankomatu Sparkasse na W. M. vybral z účtu poškozené šesti výběry po 400 euro celkem částku 2.400 euro v hotovosti, kterou si ponechal.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený P. B. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestných činů krádeže podle § 205 tr. zákoníku a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 tr. zákoníku spáchané v jednočinném souběhu). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený P. B. se pro svůj prospěch dopustil jednání, kterým byla způsobena vyšší škoda na cizím majetku. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována zejména tím, že se této dopustil s další osobou, způsobem jejího provedení, jakož i množstvím protiprávních útoků. Z obsahu spisového materiálu rovněž vyplývá, že byl jak v České republice, tak i ve Spolkové republice Německo již pro majetkovou trestnou činnost v minulosti odsouzen. Pokud jde o druh uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl uložen nezanedbatelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení P. B. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.


Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. 5. 2019

JUDr. Antonín Draštík
předseda senátu