Rozhodnutí NS

23 Nd 347/2014

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/25/2015
Spisová značka:23 Nd 347/2014
ECLI:ECLI:CZ:NS:2015:23.ND.347.2014.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Místní příslušnost
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
23 Nd 347/2014



U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně AB 5 B.V., soukromé společnosti s ručením omezeným, se sídlem Strawinskylaan 933, WTC Twr B, 1077XX Amsterodam, Nizozemské království, IČO 34192873, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem, se sídlem v Brně, Havlíčkova 127/13, proti žalované Z. R., o zaplacení částky 28 780,73 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 214 C 112/2012, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc vedenou u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 214 C 112/2012 projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.


Odůvodnění:

Žalobkyně se domáhala po žalované zaplacení částky 28 780,73 Kč s úroky z prodlení, a to na základě úvěrové smlouvy č. 5504327675 uzavřené dne 29. dubna 2005 mezi právní předchůdkyní žalobkyně a žalovanou.

Městský soud v Brně usnesením ze dne 28. srpna 2014, č. j. 214 C 112/2012-45, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o místní příslušnosti. Dospěl k závěru, že dohoda smluvních stran o prorogaci obsažená v úvěrové smlouvě je neplatná, neboť byla zahrnuta do všeobecných obchodních podmínek, nikoliv do textu samotné formulářové smlouvy. Z provedeného šetření ohledně pobytu žalované zjistil, že „z výpisů z centrální evidence obyvatel vyplývá, že žalovaná je nepřetržitě od roku 1979 místně spjata s městem Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou, i žalobkyně uvádí adresu žalované ve Velkém Meziříčí, přičemž jinak než ze smlouvy jí nemohla být adresa známa“. Městský soud v Brně poukázal také na to, že žalovaná uvedla do smlouvy jako své bydliště Velké Meziříčí a toto není v rozporu s historií trvalého pobytu žalované. Uzavřel, že ve věci není místně příslušný.

Určit však místně příslušný soud není možné, neboť žalovanou se nepodařilo na žádné z adres zastihnout.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Městským soudem v Brně (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, v jehož obvodu se nachází adresa trvalého pobytu žalované.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. února 2015

JUDr. Zdeněk Des
předseda senátu