Rozhodnutí NS

21 Cul 9/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/29/2018
Spisová značka:21 Cul 9/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:21.CUL.9.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Určení lhůty k provedení procesního úkonu
Dotčené předpisy:§ 174a odst. 1, 2, 4, 5, 8 předpisu č. 6/2002Sb.
§ 1 o. s. ř.
§ 6 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cul 9/2018-30


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Pavla Malého o návrhu a) L. S., narozené dne XY, a b) V. S., narozeného dne XY, obou bytem v XY, podaném proti Vrchnímu soudu v Praze, na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené pod sp. zn. 11 Cmo 41/2018, takto:

I. Návrh navrhovatelů L. S. a V. S. na „určení lhůty k rozhodnutí o odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 7. 2016 čj. 21 Cm 14/2001-565 resp. 22 Cm 14/2001-565 po dílčí opravě sp. zn.“, se zamítá.
II. Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů řízení.


Odůvodnění:

Proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 7. 2016, č. j. 22 Cm 14/2001-565, ve znění usnesení téhož soudu ze dne 7. 9. 2016, č. j. 22 Cm 14/2001-570, jímž byla zamítnuta žaloba pro zmatečnost podaná proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 2. 2013, č. j. 10 Cmo 51/2012-475 a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2012, č. j. 22 Cm 14/2001-421, podali žalobci (zde navrhovatelé) odvolání. Věc byla soudem prvního stupně předložena Vrchnímu soudu v Praze (podle otisku podacího razítka) dne 13. 11. 2018 a je vedena pod sp. zn. 11 Cmo 41/2018.

Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 10. 8. 2018, postoupeným Vrchnímu soudu v Praze dne 14. 8. 2018 (doručeným Vrchnímu soudu v Praze dne 17. 8. 2018) se navrhovatelé domáhají, aby Nejvyšší soud Vrchnímu soudu v Praze „určil lhůtu k rozhodnutí o odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 7. 2016 čj. 21 Cm 14/2001-565 resp. 22 Cm 14/2001-565 po dílčí opravě sp. zn.“. V návrhu vyjadřují nespokojenost s rozhodnutím ve věci a zčásti popisují formální průběh řízení.

Pověřený člen senátu 11 Cmo se vyjádřil tak, že u odvolacího soudu k průtahům v řízení nedošlo, přičemž navrhovatelé v tomto směru ani žádnou skutečnost neuvádějí, a věc předložil podáním ze dne 15. 11. 2018 (doručeným dne 19. 11. 2018) Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud České republiky (jeho senát příslušný podle rozvrhu práce - § 174a odst. 4 část věty za středníkem zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o soudech a soudcích“) dospěl k závěru, že návrh navrhovatelů není důvodný.

Podle ustanovení § 1 o. s. ř. občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k dodržování smluv a zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob. Podle ustanovení § 6 o. s. ř. v řízení postupuje soud předvídatelně a v součinnosti s účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly podle míry jejich účasti spolehlivě zjištěny. Ustanovení tohoto zákona musí být vykládána a používána tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání.

Má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (§ 174a odst. 1 věta první zákona o soudech a soudcích). Z návrhu musí být patrno, kdo jej podává (dále jen „navrhovatel“), o jakou věc a jaký procesní úkon se jedná, v čem jsou podle navrhovatele spatřovány průtahy v řízení a čeho se navrhovatel domáhá; dále musí návrh obsahovat označení soudu, vůči němuž směřuje, musí být podepsán a datován (§ 174a odst. 2 zákona o soudech a soudcích). Dospěje-li příslušný soud k závěru, že návrh na určení lhůty je oprávněný, protože s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudu dochází v řízení k průtahům, určí lhůtu pro provedení procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány průtahy (§ 174a odst. 2 zákona o soudech a soudcích).

V posuzovaném případě však, s ohledem na skutečnost, že věc byla k rozhodnutí o odvolání Vrchnímu soudu v Praze předložena dne 13. 11. 2018 a tento soud věc k rozhodnutí o návrhu na určení lhůty předložil Nejvyššímu soudu podáním ze dne 15. 11. 2018, k průtahům v řízení nedošlo.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 174a odst. 5 věty druhé zákona o soudech a soudcích a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť navrhovatelé nemají ve smyslu ustanovení § 174a odst. 8 věty druhé zákona o soudech a soudcích právo, aby jim stát nahradil náklady, které jim v tomto řízení vznikly.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 29. 11. 2018


JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu