Rozhodnutí NS

29 ICdo 157/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/25/2019
Spisová značka:29 ICdo 157/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ICDO.157.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podmínky řízení
Dovolání
Incidenční spory
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 1 o. s. ř.
§ 159 odst. 3 IZ.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSOS 33 INS XY
33 ICm XY
29 ICdo 157/2018-75


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v právní věci žalobce AB 4 B. V., se sídlem v Strawinskylaan 933, 1077XX, Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo osoby 34186049, zastoupeného Mgr. Romanem Pospiechem, LL.M., advokátem, se sídlem v Praze 2, Svobodova 136/9, PSČ 128 00, proti žalované Ž. Ž., narozené XY, naposledy bytem XY, zemřelé 9. listopadu 2018, o určení pravosti pohledávky, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 33 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužnice Ž. Ž., vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS XY, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 6. června 2018, č. j. 33 ICm XY, 12 VSOL XY (KSOS 33 INS XY), takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení

  Odůvodnění:

  Rozsudkem ze dne 20. listopadu 2017, č. j. 33 ICm XY, Krajský soud v Ostravě (dále jen „insolvenční soud“) určil, že pohledávka žalobce ve výši 109.981,43 Kč přihlášená do insolvenčního řízení žalované je po právu (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (II. výrok).

  K odvolání žalované Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným rozsudkem potvrdil rozsudek insolvenčního soudu (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

  Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání.

  V průběhu dovolacího řízení insolvenční soud usnesením ze dne 12. února 2019, č. j. KSOS 33 INS XY, (mimo jiné) zastavil insolvenční řízení dlužnice (žalované) podle ustanovení § 107 odst. 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), neboť dlužnice v průběhu insolvenčního řízení (dne 9. listopadu 2018) zemřela. Označené usnesení nabylo právní moci dne 6. března 2019.

  Jelikož v incidenčním sporu nelze nadále pokračovat [§ 159 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)], Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. (ve spojení s ustanovením § 243b o. s. ř.) zastavil.

  Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být podle ustanovení § 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř. odůvodněn.

  Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (ve znění účinném od 30. září 2017) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

  Poučení: Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

  Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

  V Brně dne 25. 3. 2019


  JUDr. Jiří Zavázal
  předseda senátu