Rozhodnutí NS

3 Tdo 1275/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
Datum rozhodnutí:11/14/2018
Spisová značka:3 Tdo 1275/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:3.TDO.1275.2018.2
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přerušení výkonu trestu
Dotčené předpisy:§ 265o odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
3 Tdo 1275/2018-
USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl dne 14. 11. 2018 v trestní věci obviněného P. O., nar. XY, trvale bytem XY, okr. XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici XY, t a k t o :


Podle § 265o odst. 1 tr. ř. se přerušuje obviněnému P. O. výkon rozhodnutí, a to rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 30. 1. 2017, sp. zn. 13 T 174/2016, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 13. 6. 2018, sp. zn. 5 To 177/2018, ve výroku o trestu, do doby rozhodnutí o podaném dovolání obviněného.

O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 30. 1. 2017, sp. zn. 13 T 174/2016, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 13. 6. 2018, sp. zn. 5 To 177/2018, byl obviněný P. O. uznán vinným přečinem usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1, 2 tr. zákoníku, který po skutkové stránce spočíval v jednání popsaném v rozhodnutí soudu prvního stupně. Za tento přečin byl obviněný mj. odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 30 (třiceti) měsíců, k jehož výkonu byl zařazen do věznice s dohledem, který t. č. vykonává.

Proti výše citovanému usnesení Krajského soudu v Brně podal obviněný dovolání. V dovolání byl uplatněn dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Podle § 265o odst. 1 tr. ř. může předseda senátu Nejvyššího soudu před rozhodnutím o dovolání odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž bylo podáno dovolání.

Aniž by bylo jakkoli předjímáno výsledné rozhodnutí o shora podaném dovolání, po předběžném prostudování předloženého spisu aplikoval předseda senátu Nejvyššího soudu své právo ve smyslu ustanovení § 265o odst. 1 tr. ř., neboť má za to, že v daném případě k tomuto postupu existují důvody a rozhodl o přerušení výkonu trestu odnětí svobody, který obviněný vykonává na základě výše uvedených rozhodnutí soudu prvního a druhého stupně. Toto přerušení výkonu rozhodnutí platí do doby, než bude o podaném dovolání obviněného Nejvyšším soudem rozhodnuto.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 14. 11. 2018

JUDr. Petr Šabata
předseda senátu