Rozhodnutí NS

26 Cdo 597/2015

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/17/2015
Spisová značka:26 Cdo 597/2015
ECLI:ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.597.2015.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Exekuce
Zpětvzetí opravného prostředku
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 597/2015U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné O2 Czech Republic a. s. se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou č. 266/2, IČO 60193336, zastoupené JUDr. Janou Kubištovou, CSc., advokátkou se sídlem v Praze 7, Trojská č. 69/112, proti povinnému Ing. J. J., pro 124.569,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Tachově pod sp. zn. 11 Nc 4703/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 16. srpna 2013, č. j. 13 Co 355/2013-34, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 16. 8. 2013, č. j. 13 Co 355/2013-34, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, zastavil, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), neboť dovolání bylo dovolatelem podáním ze dne 5. 1. 2015 výslovně vzato v celém rozsahu zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 17. února 2015
JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu