Rozhodnutí NS

30 Cdo 3870/2014

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/19/2015
Spisová značka:30 Cdo 3870/2014
ECLI:ECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.3870.2014.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Lhůty
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 57 odst. 2 o. s. ř.
§ 240 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 3870/2014U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci žalobce J. Š., proti žalované Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, identifikační číslo osoby: 411 97 518, se sídlem Praha 3, Orlická 4/2020, o zaplacení náhrady nemajetkové újmy ve výši 200.000,- Kč, ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 123/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 5. února 2013, č.j. 3 Co 158/2011-315, takto:


I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 5. února 2013, č.j. 3 Co 158/2011-315, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218a o. s. ř. odmítl, neboť je opožděné.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.

Podle ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

Napadené rozhodnutí bylo právnímu zástupci žalobce doručeno dne 17. 5. 2013 (v pátek, viz č. l. 316), lhůta pro podání dovolání počítaná podle ustanovení § 57 odst. 2 o.s.ř. tedy skončila ve středu dne 17. 7. 2013. Podal-li tedy dovolatel dovolání až 18. 7. 2013 (viz. č. l. 325), učinil tak opožděně, neboť nebylo podáno v zákonné lhůtě dvou měsíců podle ustanovení § 240 o. s. ř.

Z výše vyloženého důvodu nelze v dovolacím řízení pokračovat a dovolací soud dovolání odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje podle ustanovení § 243f odst. 3 o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. února 2015

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu