Rozhodnutí NS

23 Nd 278/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/17/2018
Spisová značka:23 Nd 278/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:23.ND.278.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
23 Nd 278/2018-26


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Jiřího Handlara, Ph.D., v exekuční věci oprávněné EOS KSI Česká republika, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Novodvorská 994/138, identifikační číslo osoby 25117483, zastoupené Mgr. Zuzanou Kyovskou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Novodvorská 994/138, proti povinné J. Z., narozené XY, bytem XY, o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 4219/2017, o určení místní příslušnosti soudu, t a k t o :

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 4219/2017 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

O d ů v o d n ě n í :
Exekutor požádal dne 9. 12. 2017 Okresní soud v Břeclavi o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 22. 2. 2018, č. j. 53 EXE 4219/2017-21, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc předložil podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“) Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o tom, který soud věc projedná a rozhodne.

Okresní soud v Břeclavi uvedl, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit. Přitom zjistil, že povinná nebyla v ISZR nalezena. Oprávněná uvádí její bydliště v XY, informaci však pouze přejala od svého právního předchůdce. V úvěrové smlouvě je povinná uvedena bytem XY, což je obec na Slovensku. Povinná neprochází Centrální evidencí obyvatel, ani Registrem obyvatel. V nalézacím řízení byl povinné ustanoven opatrovník.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Místní příslušnost soudu v exekučním řízení upravuje § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), podle něhož je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Protože kritéria § 45 odst. 2 exekučního řádu se v projednávané věci nemohou uplatnit, Nejvyšší soud v souladu se závěry formulovanými v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a při respektování zásady hospodárnosti řízení určil jako místně příslušný soud v dané věci Okresní soud v Břeclavi, u kterého bylo řízení zahájeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 12. 2018


JUDr. Pavel Horák, Ph.D.
předseda senátu