Rozhodnutí NS

29 Nd 371/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/27/2018
Spisová značka:29 Nd 371/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:29.ND.371.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Nd 371/2018-16


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v exekuční věci oprávněného ESSOX s. r. o., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 52, PSČ 370 01, identifikační číslo osoby 26764652, zastoupeného JUDr. Prokopem Benešem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00, proti povinnému J. Š., narozenému XY, posledně bytem XY, pro 40 872,97 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 50 EXE 12178/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 50 EXE 12178/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.


Odůvodnění:

Exekučním návrhem ze dne 5. září 2018, podaným u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 40 872,97 Kč s příslušenstvím. Návrhem ze dne 17. září 2018 požádal soudní exekutor Okresní soud v Ostravě (dále jen „okresní soud“) o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného. Exekučním titulem je rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 20. února 2018, č. j. 31 C 1/2017-63, jenž nabyl právní moci 17. března 2018.

Usnesením ze dne 2. října 2018, č. j. 50 EXE 12178/2018-11, vyslovil okresní soud svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu [dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“)]. V odůvodnění uvedl, že „lustrací v Centrální evidenci obyvatel bylo zjištěno“, že povinný měl na adrese XY „hlášen trvalý pobyt od 9. dubna 2001 do 28. července 2014, když k tomuto datu pobyt na území ČR ukončil“.

Následně předložil okresní soud věc Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je veřejnosti dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v této věci určil Okresní soud v Ostravě, u kterého bylo zahájeno exekuční řízení a který také vydal exekuční titul.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 11. 2018


JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu