Rozhodnutí NS

20 Cdo 895/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/28/2019
Spisová značka:20 Cdo 895/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.895.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
2
3

20 Cdo 895/2019
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Dexindra s.r.o. se sídlem v Praze 1, Křižovnická č. 86/6, identifikační číslo osoby 04113811, zastoupené Mgr. Ludmilou Pražákovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Matoušova č. 515/12, proti povinným 1) A. B., narozenému XY, bytem XY, 2) L. B., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Pavlem Knitlem, advokátem se sídlem v Brně, Údolní č. 222/5, a 3) V. B., narozenému XY, bytem XY, za účasti manželky povinného 2) M. B., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Pavlem Knitlem, advokátem se sídlem v Brně, Údolní č. 222/5, pro 3 881 614,42 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Jana Fendrycha, Exekutorský úřad Praha 2, pod sp. zn. 132 EX 973/13, o dovolání povinného 2) a jeho manželky proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky v Jihlavě ze dne 12. prosince 2018, č. j. 72 Co 249/2018-183, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Ve shora označené věci byli povinný 2) a jeho manželka vyzváni usnesením Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2019, sp. zn. 20 Cdo 895/2019, k zaplacení soudního poplatku z dovolání ve výši 4000 Kč (viz položka 23 bod 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“) do 15 dnů od doručení výzvy. Výzvu právní zástupce povinného a jeho manželky obdržel dne 27. 3. 2019. Lhůta pro zaplacení soudního poplatku tak uplynula dne 11. 4. 2019, avšak k jeho zaplacení došlo až dne 12. 4. 2019.

Podle § 9 odst. 2 ZSOP zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může odvolací soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem.

Podle § 9 odst. 3 ZSOP soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

Protože dovolatelé, zastoupeni advokátem, vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatili, Nejvyšší soud dovolací řízení v souladu s předchozím poučením zastavil. Bylo na zmocněném advokátovi, řádně zapsané v seznamu České advokátní komory, obstarat včasné splnění zákonem dané poplatkové povinnosti, vzniklé podáním jím sepisovaného dovolání.

Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost zaniká (§ 9 odst. 7 ZSOP).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 5. 2019

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
předseda senátu