Rozhodnutí NS

20 Cdo 1386/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/17/2019
Spisová značka:20 Cdo 1386/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.1386.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 1386/2019-107


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného D. K., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Lukášem Jirsou, advokátem, se sídlem Černokostelecká č. 2020/20, Praha 10, proti povinnému M. H., narozenému XY, bytem XY, pro 1 000 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 48 EXE 1036/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. dubna 2018, č. j. 84 Co 342/2017-58, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
  Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

  Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 18. dubna 2018, č. j. 84 Co 342/2017-58, potvrdil usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne 12. června 2017, č. j. 48 EXE 1036/2012-38, kterým zamítl návrh povinného na zastavení exekuce.

  Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti výše uvedenému usnesení, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) zastavil, neboť dovolatel vzal podáním ze dne 3. dubna 2019 své dovolání zpět.

  O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

  Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

  V Brně dne 17. 4. 2019


  JUDr. Zbyněk Poledna
  předseda senátu