Rozhodnutí NS

23 Cdo 1144/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/18/2019
Spisová značka:23 Cdo 1144/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:23.CDO.1144.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
23 Cdo 1144/2019-229
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., a JUDr. Kateřiny Hornochové ve věci žalobkyně GARDEN Studio, s.r.o., se sídlem v Brně, U Zoologické zahrady 212/2, PSČ 635 00, IČO 60698454, zastoupené JUDr. Svatavou Míčkovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Šumavská 416/15, PSČ 602 00, proti žalované Technické služby Blansko, s.r.o., se sídlem v Blansku, náměstí Svobody 32/3, PSČ 678 01, IČO 26286173, zastoupené JUDr. Radovanem Rumlerem, advokátem, se sídlem v Boskovicích, náměstí 9. května 2136/10, PSČ 680 01, o zaplacení částky 162 130 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 36 Cm 131/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. 8. 2018, č. j. 5 Cmo 296/2017-204, t a k t o :

Návrh žalobkyně na odklad vykonatelnosti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. 8. 2018, č. j. 5 Cmo 296/2017-204, ve výroku pod bodem II se zamítá.


O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 1. 6. 2017, č. j. 36 Cm 131/2011-155, uložil žalované, aby zaplatila žalobkyni částku 162 130 Kč s úrokem z prodlení ve výši vymezené ve výroku pod bodem I a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výroky pod body II a III).

K odvolání žalované Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 9. 8. 2018, č. j. 5 Cmo 296/2017-204, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žaloba o zaplacení částky 162 130 Kč se zákonným úrokem z prodlení od 18. 6. 2010 do zaplacení se zamítá (výrok pod bodem I), a rozhodl o náhradě nákladů řízení před krajským soudem tak, že je žalobkyně povinna uhradit žalované částku 76 302,60 Kč, a o náhradě nákladů odvolacího řízení tak, že je žalobkyně povinna zaplatit žalované částku 17 690 Kč (výrok pod bodem II).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání a spolu s ním i návrh na odklad vykonatelnosti rozsudku odvolacího soudu ve výroku pod bodem II. Svůj návrh odůvodnila tak, že se dohodla s žalovanou, že jí náklady řízení uhradí ve splátkách ve výši 15 000 Kč měsíčně, dosud jí uhradila 30 000 Kč, má za to, že zaplacení celé částky by pro ni znamenalo větší újmu a má pochybnosti o tom, zda by byla v případě jiného právního posouzení věci dovolacím soudem schopna domoci se vrácení uhrazených nákladů řízení po žalované, která, byť je jejím společníkem město Blansko, je soukromým podnikatelským subjektem.

Žalovaná se k návrhu žalobkyně nevyjádřila.

Podle ustanovení § 243 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř“) může dovolací soud před rozhodnutím o dovolání i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

Jedním z nezbytných předpokladů pro vyhovění návrhu na odklad vykonatelnosti je tedy skutečnost, že neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí by dovolateli hrozila závažná újma na jeho právech (srov. např. usnesení ze dne 30. srpna 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016).

Dovolatelka však nezdůvodnila, jaká závažná újma by jí neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila. Podle rozsudku odvolacího soudu je žalobkyně povinna zaplatit žalované na náhradu nákladů řízení částku celkem 93 992,60 Kč. V dovolání, jež bylo soudu prvního stupně doručeno dne 7. 11. 2018, uvedla, že s žalovanou dohodla, že jí náklady řízení uhradí ve splátkách po částce 15 000 Kč s tím, že jí prozatím uhradila částku 30 000 Kč. Z této skutečnosti vyplývá, že jí bezprostředně nehrozí výkon rozhodnutí nebo exekuce, a navíc, že eventuálním zaplacením nákladů řízení jí nehrozí závažná újma. Obava, že by se jí v případě úspěchu v dovolacím řízení nemuselo podařit dosažení vrácení uhrazených nákladů řízení po žalované, není založen na žádných prokazatelných skutečnostech.

Jelikož hrozba závažné újmy v důsledku neprodleného výkonu rozhodnutí nebo exekuce je zákonným předpokladem pro to, aby mohl dovolací soud před rozhodnutím o dovolání odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, a tento předpoklad v nyní posuzované věci nebyl naplněn, Nejvyšší soud návrh dovolatelky na odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného rozsudku odvolacího soudu zamítl jako nedůvodný.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 7. 2019


JUDr. Zdeněk Des
předseda senátu