Rozhodnutí NS

20 Cdo 4373/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/03/2018
Spisová značka:20 Cdo 4373/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.4373.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Exekuce
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 4373/2018-84


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného P. D., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Michalem Davidem, advokátem se sídlem v Praze 4, K Dolům č. 1924/42, proti povinnému J. K., narozenému XY, bytem XY, pro 14 273,16 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 22 EXE 498/2017, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 27. září 2017, č. j. 23 Co 310/2017-42, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 27. září 2017, č. j. 23 Co 310/2017-42, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil pro nezaplacení soudního poplatku z dovolání.

K zaplacení soudního poplatku byl povinný vyzván usnesením Okresního soudu v Chrudimi ze dne 5. září 2018, č. j. 22 EXE 498/2017-78. Povinný proti uvedenému rozhodnutí podal námitky, o kterých Okresní soud v Chrudimi rozhodl usnesením ze dne 31. října 2018, č. j. 22 EXE 498/2017-81, tak, že napadené usnesení potvrdil. Soudní poplatek z dovolání přesto nebyl zaplacen a povinný nepožádal (ani v rámci podaných námitek) o osvobození od soudního poplatku.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení:Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 3. 12. 2018


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu