Rozhodnutí NS

33 Cdo 3120/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/26/2018
Spisová značka:33 Cdo 3120/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:33.CDO.3120.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. k) o. s. ř.
§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Cdo 3120/2018-152


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Pavla Horňáka ve věci žalobce R. K., zastoupeného opatrovníkem Mgr. Petrem Hromkem, advokátem se sídlem v Brně, Maříkova 2215/5a, proti žalované JAS ČR, a. s., se sídlem v Jihlavě, Jana Masaryka 4669/22, zastoupené Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem se sídlem v Brně, Blatného 36, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 31 C 4/2014, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. března 2018, č. j. 70 Co 273/2017-127, takto:

Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í:

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Krajský soud v Brně zrušil rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 12. 6. 2017, č. j. 31 C 4/2014-97, zamítající návrh žalobce na zrušení rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem Mgr. Robertem Waschkou dne 22. 11. 2011, sp. zn. 44/42/026, a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud – v souladu s čl. II části první přechodných ustanovení zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – v dovolacím řízení postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“).

Dovolání žalované není podle § 238 odst. 1 písm. k) o. s. ř. přípustné, neboť směřuje proti rozhodnutí, kterým odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů řízení, včetně nákladů tohoto dovolacího řízení, bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí ve věci (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 9. 2018


JUDr. Ivana Zlatohlávková
předsedkyně senátu